Friday, September 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Vạch trần và lên án chiến dịch mạ lị và phỉ báng vô căn cứ các thành viên trong Ban Chấp Hành và các thiện nguyện viên Cộng Đồng.


Melbourne ngày 13 tháng 2 năm 2023

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu–Victoria xin thông báo đến quý vị, một chiến dịch mạ lị và phỉ báng vô căn cứ các thành viên trong Ban Chấp Hành và các thiện nguyện viên Cộng Đồng đang xảy ra với mục đích làm giảm uy tín Ban Chấp Hành và gây thêm sự chia rẽ trong cộng đồng của chúng ta. Các nạn nhân bị tấn công trong số có ông Phó Quốc Vân, ông Trần Đông và Điêu khắc gia Lê Phú.

Chiến dịch này được một số người từ Hội Đồng Quản Trị, Ban Lãnh Đạo và ủng hộ viên của Công Ty Viện Bảo Tàng hữu hạn (Công ty Viện bảo tàng) tổ chức hoặc tham gia. Họ dùng mọi phương tiện truyền thông mạng như YouTube, Facebook, điện thư, thỉnh nguyện thư và tin nhắn để tấn công các nạn nhân.

Cụ thể, họ đã sách động và tổ chức cuộc biểu tình vào ngày 9/2/2023 trước Văn Phòng Cộng Đồng số 1/56 Nicholson St, Footscray 3011. Địa chỉ này đã và đang bị Công ty Viện bảo tàng sử dụng trái phép làm địa chỉ của công ty của họ.

Trước đó, vào ngày 6/2/2023, ông Bruce Mildenhall, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Công ty Viện bảo tàng phổ biến Thư Ngỏ tới tất cả các thành viên trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu bang Victoria, bằng Anh và Việt ngữ, ông công khai tiết lộ trong Hội Chợ Tết tại Richmond, 5/2/2023, đã diễn ra một cuộc thảo luận về việc tổ chức cuộc biểu tình vào Thứ Năm, 9/2/2023. Trong bản Việt ngữ ,ông còn cho biết mục tiêu của cuộc biểu tình là ông Phó Quốc Vân, Tổng Thư Ký của Ban Chấp Hành.

Ngay lập tức, cùng ngày hôm đó 6/2/2023, chúng tôi đã viết một lá thư gởi ông Bruce Mildenhall lên án lá Thư Ngỏ nói trên là được viết với mục đích không tốt và là một phần của kế hoạch nhằm tạo thêm sự chia rẽ trong cộng đồng chúng ta. Chúng tôi đã cảnh cáo Công ty Viện bảo tàng sẽ chịu mọi trách nhiệm.

Tuy vậy cuộc biểu tình vẫn diễn ra, trong số người tham gia có cả giám đốc, cả thành phần lãnh đạo và đa số là ủng hộ viên Công ty Viện bảo tàng. Những người này đã vu khống, ông Phó Quốc Vân có quan điểm kỳ thị, phản bội và chống lại nước Úc, rồi phỉ bang, mạ lỵ ông, có người còn tuyên bố ông Vân nên về Việt Nam sinh hoạt với Việt cộng.

Ông Phó Quốc Vân trở thành mục tiêu của cuộc biểu tình, nó biến ông thành một nạn nhân của những bạo hành có thể xảy ra trong tương lai từ các phần tử cực đoan thuộc Công ty Viện bảo tàng và từ cộng đồng. Đây là sự vi phạm trắng trợn nhân quyền căn bản bao gồm quyền riêng tư của ông Phó Quốc Vân. Công ty Viện bảo tàng và những người tổ chức cuộc biểu tình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào đối với ông Phó Quốc Vân về thể chất, tinh thần và uy tín, cũng như đối với các thành viên khác trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu–Victoria bị tấn công.

Điều 6.6 về “Quyền được bảo vệ” trong bản Nội Quy hiện hành ghi rất rõ: “Các thành viên trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng và các thành viên được Ban Chấp Hành ủy nhiệm đều được cộng đồng bảo vệ khi hành xử chức vụ đúng theo tinh thần nội quy.”

Ban Chấp Hành Người Việt Tự Do Úc Châu–Victoria sẽ báo cáo vấn đề này với các văn phòng chính quyền hữu trách để họ có biện pháp thích hợp.

Cộng Đồng chúng ta dứt khoát không thể chấp nhận hay dung dưỡng những hành vi mạ lị và phỉ báng vô căn cứ đã, đang và sẽ xảy ra trong cộng đồng. Chúng ta cần kiên quyết bảo vệ các nạn nhân bị ức hiếp, chà đạp và sử dụng luật pháp đem lại công bằng cho họ.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi mọi người trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do trong khả năng của mỗi cá nhân, hãy hành động trong vòng pháp luật, sử dụng mọi phương tiện có được chống lại những phần tử đang phá hoại cộng đồng của chúng ta.

Trân trọng kính báo.

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch