Buổi Thuyết trình Thứ-2 của Tiểu Ban Duyệt Xét Việc Thực Hiện Dự Án Trung Tâm Văn Hóa Việt Úc và Bảo Tàng của CĐNVTD-VIC

Ban Chấp Hành Cộng Đồng đã nhận được thư từ Tiểu Ban Duyệt Xét (TB) việc thực hiện Dự Án Trung Tâm Văn Hóa Việt Úc và Bảo Tàng (‘Dự Án’) như sau…