Thông Báo: Tổng kết và Danh sách Gây Quỹ đợt 5 -Kết quả trả tiền đợt gây quỹ 28/08/22 cho nợ về Lệ Phí Xây Dựng Hạ tầng Cơ Sở khu vực ĐTQT.

Sau khi nhận tổ chức gây quỹ tại Happy Receptions ngày 28/08/2022, sau khi kiểm toán đầy đủ chi tiết và sau khi nhận số tiền Ban Gây Quỹ và các ân nhân ủng hộ chuyển vào trương mục BCH-CĐ kết thúc ngày 16/09/2022.

Đọc Thêm