Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

QUYẾT ĐỊNH THAM CHIẾU BIÊN BẢN PHIÊN HỌP của HỘI CQN-QLVNCH-VIC

Nhận định rằng: Việc tổ chức một “Đại Hội Bất Thường” vào ngày 21/10/2023 vừa qua của Ông Nguyễn Việt Long để bãi nhiệm toàn Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do do Ông Nguyễn Quang Duy làm Chủ Tịch là một vi phạm trầm trọng vì Ông Nguyễn Việt Long trong vai trò Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát đã không được sự đồng ý của toàn Hội Đồng.

Đọc Thêm