Saturday, February 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thư Mời: Tham Dự Lễ Giỗ Tri Ân Nhị Vị Trưng Nữ Vương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria xin kính mời quý vị tham dự Lễ Giỗ Tri Ân Nhị Vị Trưng Nữ Vương, để tưởng nhớ công đức của hai vị anh thư đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đã có công đánh đuổi quân Tàu xâm lược, dành độc lập cho dân tộc.

Đọc Thêm