Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

$255 Triệu đôla cho hoạt động AEGIS và thi hành pháp luật để giữ an toàn cho người Úc

Chính quyền Lao động Albanese đang cung cấp cho các cơ quan của chúng tôi những nguồn lực cần thiết để bảo đảm sự an toàn của cộng đồng sau quyết định của Tòa án Tối cao trong vụ NZYQ v Tổng trưởng Bộ Nhập cư, Quốc tịch và Đa văn hóa & Anor.

Đọc Thêm