Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Kỷ Yếu Kỷ Niệm Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Thành Lập Tu Viện Quảng Đức

Quý vị đang cầm trên tay tập Yếu Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư-Ngày Về Nguồn kỳ 12 & Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Thành Lập Tu Viện Quảng Đức, lẽ ra tập kỷ yếu này đã ra mắt ngay sau Đại Lễ, nhưng do bận rộn nhiều Phật sự, nay mới chính thức ra mắt nhân dịp Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 của Giáo Hội, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024

Đọc Thêm