Friday, September 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Quan điểm của BCH-CĐNVTD-VIC về nội dung Thư ngỏ của VBT


Quan điểm của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu–Victoria về nội dung Thư ngỏ của Chủ Tịch Hội đồng Quản tri, Công ty Viện Bảo Tàng hữu hạn

Melbourne, ngày 9 tháng 2 năm 2023

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí,
  • Cùng toàn thể đồng hương.

Ngày 06/02/2023, ông Bruce Mildenhall, Chủ Tịch Hội đồng quản tri, Công ty Viện bảo tàng hữu hạn (Công ty Viện bảo tàng) có gửi Thư ngỏ tới cộng đồng người Việt bằng Anh và Việt ngữ (đính kèm).

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu – Victoria (Ban Chấp Hành) cực lực lên án nội dung của Thư ngỏ. Rõ ràng, bức thư đã được viết với mục đích không tốt và là một phần của kế hoạch bôi xấu Ban Chấp Hành nhằm tạo thêm sự chia rẽ trong cộng đồng chúng ta.

Đầu tiên, có một sự khác biệt chính yếu giữa hai phiên bản này. Trong khi phần mở đầu của bản Anh ngữ không đề cập đến đối tượng của cuộc thảo luận về việc tổ chức một cuộc biểu tình, thì bản Việt ngữ đã đem Tổng Thư Ký của Ban Chấp Hành là mục tiêu. Đây là sự phân biệt đối xử và vi pham thô bạo nhân quyền căn bản của một thiện nguyện viên cộng động. Ban Chấp Hành sẽ đệ trình vấn đề này với các văn phòng hữu trách của chính quyền để họ có biện pháp thích hợp.

Thứ hai, phần cuối trong bản Việt ngữ, ông Bruce Mildenhall xác nhận rằng “quan điểm của VBT là không tham gia vào các hoạt động chính trị của cộng động người Úc gốc Việt”. Sự khẳng định công khai này từ Công ty Viện bảo tàng đồng nghĩa với không đồng tình cũng không tôn trọng tôn chỉ hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu – Victoria là chống lại sự xâm nhập, lũng đoạn, phá hoại của đảng Cộng Sản Việt Nam, bảo vệ cộng đồng và bảo vệ nước Úc. Do vậy, sự xác nhận của Chủ Tịch Công ty Viện bảo tàng đã chứng tỏ rằng Dự Án Trung Tâm Văn Hóa Việt Úc và Bảo Tàng đã chuyển hướng từ một dự án của người Việt tự do không cộng sản biến thành Dự Án Viện Bảo Tàng của người Úc gốc Việt, bao gồm những người theo cộng sản.

Trân trọng,

Nguyễn Quang Duy (Chủ Tịch)

Phó Quốc Vân (Tổng Thư Ký)

Trần Đông (Phó Chủ Tịch – Tài Chính & Kế Hoạch)

Nguyễn Nathan (Phó Chủ Tịch – Ngoại Vụ) 

Nguyễn Vi (Phó Chủ Tịch – Nội Vụ)

Nguyễn Kim Hương (Thủ Quỹ)

Nguyễn Viet Long (Chủ Tịch, Hội Đồng Cố Vấn & Giám Sát)