Phóng Sự Tường Trình Hội Chợ Tết Quý Mão 2023: Do Tân BCH-CDNVTD-VIC tổ chức ngày 28-29/01/23

Bài Phóng Sự Tường Trình Hội Chợ Tết Quý Mão 2023 tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Cơ Sở Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương số 90 Knight Ave Sunshine North VIC Australia.