Quan điểm của BCH-CĐNVTD-VIC về nội dung Thư ngỏ của VBT

Ngày 06/02/2023, ông Bruce Mildenhall, Chủ Tịch Hội đồng quản tri, Công ty Viện bảo tàng hữu hạn (Công ty Viện bảo tàng) có gửi Thư ngỏ tới cộng đồng người Việt bằng Anh và Việt ngữ.