Thư yêu cầu cung cấp các thông tin liên can đến Dự Án Trung Tâm Văn Hóa và Bảo Tàng


Kính gửi: 

  • Các thành viên BCH VCA-VIC (BCH)
  • Các thành viên của Hội Đồng Cố Vấn & Giám Sát (HĐCV&GS)
  • Các cựu thành viên của BCH VCA-VIC, và HĐCV&GS từ nhiệm kỳ 2016-2019
  • Các hội đoàn, và tổ chức liên hệ đến Dự Án
  • Toàn thể đồng bào

Được sự ủy nhiệm của BCH & HĐCV&GS đương nhiệm, Tiểu Ban Duyệt Xét (TB) đã bắt đầu tra cứu các hồ sơ, văn kiện liên quan đến Dự Án từ giai đoạn khởi đầu.

Như đã trình bày trong phiên họp ngày Chủ Nhật 15/01/2023, TB cần tài liệu để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Để giúp TB làm việc hữu hiệu và công minh, chúng tôi xin tất cả quý vị và đồng bào cung cấp cho TB tất cả những thông tin liên hệ đến Dự Án trước ngày 15/02/2023:

  1. Qua hộp thư bưu điện: PO Box 315 Camberwell VIC 3124
  1. Điện thư email: reviewpanel@vcavic.org.au

TB nhận lãnh trách nhịêm nặng nề và khó khăn này nhằm mục đích duy nhất là làm sáng tỏ những sự kiện và vấn đề trong tiến trình thực hiện Dự Án, và đưa ra những đề nghị vì lợi ích của đồng bào. 

TB rất mong được sự ủng hộ và hợp tác của toàn thể mọi người.

Trân trọng,

Thay mặt TB,

Đinh Hiếu

18/01/2023