Buổi Thuyết trình của Tiểu Ban Duyệt Xét Việc Thực Hiện Dự Án Trung Tâm Văn Hóa Việt-Úc và Bảo Tàng của CĐNVTD/VIC

Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng kính mời quý vị tham dự một buổi thuyết trình của Tiểu Ban Duyệt Xét về việc thực hiện Dự Án Xây Dựng Trung Tâm Văn Hóa Việt-Úc và Bảo Tàng (gọi tắt là ‘Dự Án’) của CĐNVTD-Victoria.