Lá-Thư dành cho thành viên cộng đồng từ Chủ tịch VMA

Như quý vị đã biết, chúng ta đang tiếp tục làm việc cật lực cho Công trình xây dựng Viện Bảo Tàng (VBT) để ghi lại cuộc hành trình tìm tự do và công cuộc định cư thành công của người Việt tại Úc.