Buổi sinh hoạt CĐNVTD-VIC: Duyệt xét dự án xây dựng Trung Tâm Văn Hóa Việt Úc và Bảo Tàng

Bài Phóng sự tường trình buổi sinh hoạt Cộng Đồng người Việt mở rộng với chủ đề “Thuyết trình Duyệt xét dự án xây dựng Trung Tâm Văn Hóa Việt Úc và Bảo Tàng” do tân BCH-CĐNVTD-VIC tổ chức.