Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Phóng sự Bằng hình: Trung Thu ở VP SEMVAC, Burden Park Springvale


•“VUI QUÁ LÀ VUI! ĐÔNG QUÁ LÀ ĐÔNG!”

•Ngoài giải thưởng còn có bốc thăm

•Các em ngồi chật 4 bàn để vẽ

•Dù Úc dù Ấn vẵn vui Trung Thu được

•Con chơi, mẹ mỏi chân, mẹ ngồi đỡ xe con!

•Chơi Hokey Pokey