Việt Về Vax –SEMVAC: Người Việt ở Đông Nam Melbourne nghĩ gì về vắc-xin?

Đề án Việt Về Vax của SEMVAC đi tìm câu trả lời bằng cách hỏi hơn 200 người và ghi chép nguyên văn câu trả lời.