SEMVAC: Bấm đây coi video ngắn một vài phút để biết luật thông dụng

Mỗi video, SEMVAC hỏi LS Nguyễn Tấn Hải 1 câu về luật hữu ích cho cuộc sống, dựa trên các việc thực tế mà dịch vụ SEMVAC Helps đã giúp cả ngàn thân chủ nhiều năm qua.