Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Liên Danh Phục Hồi & Phát Triển: Tường trình về cáo buộc vi phạm luật bầu cử CĐNVTD/VIC nhiệm kỳ 2022-2025


Kính gửi toàn thể quý vị,

Tôi xin mạn phép cung cấp những bối cảnh liên quan đến những tuyên bố về việc tôi vi phạm các quy tắc bầu cử của Cộng đồng NVTD Victoria.

Quý vị có thể biết rằng bản Nội Quy của Cộng Đồng NVTD- Vic không hề có quy định về việc ai đó có thể thông báo về ý định ra ứng cử của họ, cho dù thông báo này đến dưới dạng điện thoại, email, tin nhắn hay facebook.

Ủy BanTổ Chức Bầu Cử (UBTCBC) đã ban hành Thông báo số. 1 vào ngày 4/8/2022 để mời mọi người đề cử, nhưng không đặt ra bất kỳ quy tắc nào về việc những ứng cử viên loan báo cho công chúng về ý định ứng cử của họ. Vì nhiệt tình, vào ngày 9/8/2022, tôi đã đăng trên facebook của tôi ý định ra ứng cử của mình. Vào ngày 12/8, UBTCBC ban hành Thông báo số 2 không cho phép bất cứ một hình thức vận động công khai nào cho đến khi đơn ứng cử của họ được Ủy Ban công bố chấp thuận.

Tôi đã liên lạc với Chủ tịch UBTCBC ngay trong ngày 12/8 và thông báo cho ông biết rằng tôi sẽ lấy mọi thứ trên fb của mình và đồng thời đưa ra một tin nhắn trên fb của tôi là tôi đã làm theo hướng dẫn chính thức của Ủy ban, và yêu cầu mọi người nên chờ đợi cho đến khi có thông báo chính thức từ UBTCBC về Liên danh của tôi. Tôi đã làm tất cả mọi điều này trong ngày 12/08. Sau đó, tôi đã gửi thư ứng cử của tôi và liên danh Phục Hồi và Phát Triển cho Ủy ban vào ngày 18/8/2022.

Vào ngày 23/8, tôi được thông báo bởi UBTCBC rằng một số người đã cáo buộc rằng những “quảng cáo” vi phạm luật bầu cử này vẫn còn trên fb của tôi sau khi tôi đã nhận được yêu cầu và hướng dẫn của UBTCBC. Tôi được UBTCBC yêu cầu cung cấp bằng chứng rằng tôi đã gỡ những gì trên fb của mình vào ngày 12/8. Tôi đã cung cấp những bằng chứng tuân thủ của tôi cho UB ngay ngày hôm đó theo yêu cầu và tôi cũng được UB cho biết rằng họ cũng sẽ yêu cầu những người cáo buộc tôi phải trưng bằng chứng.

Vào ngày 31/8/2022, tôi nhận được thư mời của ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng Đồng đến tham dự một phiên họp do Ban Chấp Hành CDNVTD-Vic, Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát và UBTCBC triệu tập để trả lời về những cáo buộc liên quan đến cá nhân tôi. Cuộc họp này diễn ra vào ngày 1/9/2022. Tương tự như tình trạng của tôi, Nội Quy của Cộng Đồng NVTD VIC đã không có quy định nào cho rằng tôi không thể thông báo ý định ứng cử của mình trước khi nộp đơn, thì Nội Quy cũng không có quy định nào cho phép hay yêu cầu Ban Chấp Hành Cộng Đồng và Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát triệu tập một phiên họp để xét xử một ứng cử viên, nhưng tôi đã đáp ứng lời yêu cầu này.

Tôi đã tham dự và cung cấp những bằng chứng tuân thủ mà tôi đã cung cấp cho UBBC vào ngày 23/8. Ngược lại, những người cáo buộc tôi đã KHÔNG trưng dẫn dược một bằng chứng nào cho thấy tôi đã tiếp tục quảng bá trên trang nhà của tôi vào ngày 14/8 trở đi, tức là sau khi Thông báo số 2 của UBBC đã được ban hành. Chính ông Chủ tịch và BCH Cộng Đồng, Hội đồng Cố Vấn và Giám Sát cũng như UBBC cũng đã không cung cấp được bằng chứng gì để chứng minh rằng tôi đã không tuân thủ thông báo số 2 của UB.

Nói tóm lại, thực tế là Nội Quy không quy định rằng tôi không được phép loan báo cho mọi người ý đinh ra tranh cử của tôi trước khi chính thức nộp đơn ứng cử; Thực tế là UBTCBC đã không đưa ra quy tắc này trong Thông báo số 1 và rõ ràng là tôi đã tuân thủ khi các quy định được đưa ra, và đã cho chứng minh được rằng tôi đã tuân thủ luật. Tôi đã tôn trọng UBTCBC và lập tức thi hành tất cả hướng dẫn mà UB đã yêu cầu tôi. Tất cả những điều đó cho thấy tôi đã không vi phạm.

Liên danh chúng tôi và tôi đang tập trung vào việc trình bày trước Cộng Đồng và tìm sự hỗ trợ của toàn thể quý vị để phục vụ Cộng Đồng. Xin chân thành cám ơn sự kiên nhẫn và cảm thông của quý vị..

Chúng tôi rất mong nhận được lá phiếu tín nhiệm của quý vị vào Chủ Nhật 18/9 tại một trong những phòng phiếu.

Diệp Nguyễn
Thụ Ủy Liên Danh Phục Hồi và Phát Triển

—-

Dear everyone,

I wish to provide some context regarding claims of me breaching the VCA Vic electoral rules.

You may be aware that the VCA Vic constitution does not stipulate if someone can notify their networks of their intention to stand, whether this notification comes in the form of phone calls, emails, texts or on Facebook.

The Returning Committee (RC) issued Notice no. 1 on 4/8/2022 to invite everyone to nominate, but it did not set any rules about notifying others in advance of their nomination. Out of enthusiasm to serve I put out my banner stating my intention to nominate on 9/8/2022. On 12/8 the RT issued Notice No.2 stating no public campaigns is allowed until that candidate’s nomination is approved. I contacted the RT President on the same day and informed him that I would take everything on my fb and put out a note on my fb that I followed official instructions and asked my network to wait until further advice from the RT. I did so on the same day. I then submitted my nomination on 18/8/2022.

On 23/8 I was told after following up with the RT, that I was in breach of the election rules by some individuals who said that my banner was still on my fb after receiving instructions from the RT. I was instructed to provide proof that I have taken down what was on my fb on 12/8. I did so on that same day and was also told the RT would also seek proof from these individuals to the contrary.

On 31/8/2022 I was summoned by the VCA Vic President to meet the VCA Vic President and Executive, the VCA Vic Prudential Advisory and RT to explain myself. This meeting took place on 1/9/2022. Similar to my situation where the Constitution did not state that I could not notify my intention to stand before submitting, the Constitution also does not state that the VCA Vic Executive and the Prudential Advisory can summon a candidate, but I duly complied. I turned up and provided the same evidence I provided the RT on 23/8. There was NO evidence from these individuals that I continued to have my banner on 14/8, that is after the Notice No.2 was issued. The VCA Vic President and Executive, the Prudential Council and the RT did not provide any evidence from the individuals either, but I was judged guilty and had to prove my innocence by providing evidence of my compliance.

The fact that the Constitution did not say that I cannot alert people before formally nominating, the fact that the RT did not set out these rules in their Notice No.1, and the fact that I duly complied when the rules were set – cannot make me be in breach. I respect the RT and followed all the instructions promptly when they asked me. That did not make me in breach.

My team and I are focussing on presenting ourselves to the community and seeking support to serve the community. Thank you for your patience and understanding.

We respectfully invite you to cast your ballot on Sunday 18/9 at one of the polling booths.

Diep Nguyen
Restore and Progress Team
5/9/2022