Thủ Hiến Victoria Daniel Andrews chờ đợi quyết định của tòa án, nhưng lúc nào ông cũng muốn giúp đỡ cho CĐNVTD-VIC

Được ông Nguyễn Hồng Anh chủ bút báo TiVi Tuần San online và Luật sư Nguyễn Tân Hài phỏng vấn, ngày 26/4/2023 Thủ Hiến Victoria Daniel Andrews cho biết ông đã được cố vấn là Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria đang khởi kiện để đòi lại Dự án Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hoá Việt Úc và Bảo Tàng.

Đọc Thêm