Sunday, December 10, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Giới thiệu 2 Liên Danh tranh cử BCH-CĐNVTD/VIC Nhiệm kỳ 2022-25


Cuộc bầu-cử Ban Chấp Hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria Nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ diễn ra từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều ngày Chủ Nhật 18-09-2022.

Liên danh Phục Hồi và Phát Triển với thành viên như sau:

1/. Nguyễn Ngọc Diệp (sinh năm 1964) – ứng viên Chủ Tịch, Thụ Uỷ Liên Danh

2/. Thi Nguyễn (sinh năm 1983) – ứng viên Phó Chủ Tịch Nội Vụ

3/. Kevin Trần Đại Quốc (sinh năm 1985) – ứng viên Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

4/. Nhu Khoa Trần (sinh năm 1979) – ứng viên Phó Chủ Tịch Tài Chánh và Kế Hoạch

5/. Tracey Trần (sinh năm 1990) – ứng viên Thủ Quỹ

6/. Tommy Huy Bảo Trần (sinh năm 2001) – ứng viên Tổng Thư Ký.

Liên danh Xây Dựng và Phát Triển với các thành viên như sau:

1/. Nguyễn Quang Duy (sinh năm 1959) – ứng viên Chủ Tịch, Thụ Uỷ Liên Danh

2/. Phó Quốc Vân (sinh năm 1961) – ứng viên Tổng Thư Ký

3/. Nguyễn Thuỵ Vi (sinh năm 1989) – ứng viên Phó Chủ Tịch Nội Vụ

4/. Nguyễn Tri Nathan (sinh năm 1997) – ứng viên Phó Chủ Tịch Ngoại vụ

5/. Tiêu Xuân Trang (sinh năm 1979) – ứng viên Phó Chủ Tịch Tài Chánh và Kế Hoạch

6/. Nguyễn Kim Hương (sinh năm 1956) – ứng viên Thủ Quỹ.

Các địa điểm để đặt phòng phiếu ở các vùng có đông đồng bào Việt-Nam sinh sống, như sau:

1. LALOR: St Luke’s Catholic Church

1A David Street. LALOR. VIC 3075

2. FAWKNER: Chùa Quảng Đức

105 Lynch Road, Fawkner, VIC 3060.

3. SPRINGVALE: For Life Medical Centre

14 St. Johns Ave, Springvale 3171

4. RICHMOND: Hội Phụ nữ Việt Úc

30-32 Lennox St. Richmond. VIC 3121

5. FOOTSCRAY: Văn phòng Cộng Đồng

1/56 Nicholson Street. Footscray 3011

6. ST. ALBANS: Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng

số 90 Knight Ave. Sunshine North.