DANH SÁCH: Tìm nơi gần nhất để chủng ngừa Covid-19 tại VIC

Sau đây là danh sách đầy đủ những nơi tiêm chủng ngừa Covid-19 tại tiểu bang Victoria theo thứ tự A-Z. Nếu muốn tìm tiệm thuốc tây gần nhất xin xem cuối bản tin.

TênMã VùngVùng Ngoại ÔPfizerAstra-zenecaAstra-zeneca 18-39Astra-zeneca 40-59
ACCHS – INDIGENOUS ONLY – Wa
thaurong Aboriginal Co-operative
3215NORTH GEELONGyes
ACCHS – INDIGENOUS ONLY – Ballarat & District Aboriginal Cooperative Pty Ltd3350BALLARAT CENTRALyes
ACCHS – INDIGENOUS ONLY – Bendigo And District Aboriginal Cooperative3550NORTH BENDIGOyes
ACCHS – INDIGENOUS ONLY – Budja Budja Aboriginal Cooperative3381HALLS GAPyes
ACCHS – INDIGENOUS ONLY – Dandenong and District Aborigines Co-operative Limited3175DANDENONGyes
ACCHS – INDIGENOUS ONLY – Dhauwurd-Wurrung Elderly and Community Health Service3305PORTLANDyes
ACCHS – INDIGENOUS ONLY – Gippsland And East Gippsland Aboriginal Cooperative Ltd3875BAIRNSDALEyes
ACCHS – INDIGENOUS ONLY – Njernda Aboriginal Corporation3564ECHUCAyes
ACCHS – INDIGENOUS ONLY – Ramahyuck – Central Gippsland Aboriginal Health Services3840MORWELLyes
ACCHS – INDIGENOUS ONLY – Ramahyuck – Ramahyuck Gippsland Family Practice3850SALEyes
ACCHS – INDIGENOUS ONLY – Rumbalara Aboriginal Co-operative3629MOOROOPNAyes
AIM Health / Melbourne Student Medical Centre3000MELBOURNEyesyesyes
AK Medical Practice3175DANDENONGyesyesyes
Ashley St Medical Centre3012MAIDSTONEyesyesyes
Assure Health Medical Centre3021ST ALBANSyesyesyes
Access Health and Community3121RICHMONDyesyesyes
Access Medical Group – Wantirna South3152WANTIRNA SOUTHyesyesyes
Access Medical Group – Wheelers Hill3150WHEELERS HILLyesyesyes
Access Services for Koories Ltd – Frankston3199FRANKSTONyesyesyes
Acland Street Medical Centre3182ST KILDAyesyesyes
Active Health Portland3305PORTLANDyesyesyes
Active Medical3023CAROLINE SPRINGSyesyesyes
Advantage HealthPoint3875BAIRNSDALEyes
Advantage HealthPoint3875BAIRNSDALEyesyesyes
Advantage Medical – Hastings3915HASTINGSyesyesyes
Advantage Medical – Mt Eliza3930MOUNT ELIZAyesyesyes
Advantage Medical – Rosebud3940CAPEL SOUNDyesyesyes
Advantage Medical – Tooradin3980TOORADINyesyesyes
Advocate Medical Centre3128BOX HILLyesyesyes
Aireys Inlet Medical Centre3231AIREYS INLETyes
Aireys Inlet Medical Centre3231AIREYS INLETyesyesyes
Airlie Womens Clinic – East Prahran3181PRAHRANyesyesyes
Airlie Womens Clinic – East Prahran3181PRAHRANyes
Airlie Womens Clinic – Malvern3144MALVERNyes
Airlie Womens Clinic – Malvern3144MALVERNyesyesyes
Airlie Womens Clinic – Prahran3181PRAHRANyesyesyes
Albert Park Medical Centre3206ALBERT PARKyesyesyes
Albury Wodonga Family Medical Clinic3690WODONGAyes
Albury Wodonga Family Medical Clinic3690WODONGAyesyesyes
Alexandra Family Medical Centre3714ALEXANDRAyesyesyes
Alexandra Medical Centre3714ALEXANDRAyesyesyes
Alfred Health3004MELBOURNEyesyes
Alfred Health – Sandringham Hospital3191SANDRINGHAMyesyes
Allegiance Medical3204BENTLEIGHyesyesyes
Alma Village Medical Centre3161CAULFIELD NORTHyesyesyes
Alpha Medical Centre – Cobram3644COBRAMyesyesyes
Alpha Medical Centre, Wodonga3690WODONGAyesyesyes
Alpha Medical Clinic3082MILL PARKyesyesyes
Alphacare Medical Centre3175DANDENONGyesyesyes
Alphington Medical Centre3078FAIRFIELDyes
Alphington Medical Centre3078FAIRFIELDyesyesyes
Alsalam Medical Centre3178ROWVILLEyesyesyes
Altona North Respiratory Clinic3025ALTONA NORTHyesyesyes
Altona North Respiratory Clinic3025ALTONA NORTHyesyesyesyes
Altona Superclinic3028ALTONA MEADOWSyesyesyes
Amstel Medical Centre3977CRANBOURNEyes
Amstel Medical Centre3977CRANBOURNEyesyesyes
Anakie Road Medical Centre3215BELL PARKyesyesyes
Anderson Road Medical Centre3060FAWKNERyesyesyes
Andrew Place Clinic3083BUNDOORAyesyesyes
Andrew Place Clinic3083BUNDOORAyes
Anglesea Medical3230ANGLESEAyesyesyes
Annadale Family Medical center3064MICKLEHAMyesyesyes
Apollo Bay Medical Centre3233APOLLO BAYyes
Apollo Bay Medical Centre3233APOLLO BAYyesyesyes
Appletree Hill Medical Centre3150GLEN WAVERLEYyesyesyes
Ararat Medical Centre3377ARARATyes
Ararat Medical Centre3377ARARATyesyesyes
Arch Medical Centre3350ALFREDTONyesyesyes
Armadale Family Clinic3143ARMADALEyesyesyes
Armadale Family Clinic3143ARMADALEyes
Armstrong Health3217ARMSTRONG CREEKyesyesyes
Armstrong Street Medical Centre3206MIDDLE PARKyesyesyes
Arrowhead Medical Centre3030POINT COOKyes
Arrowhead Medical Centre3030POINT COOKyesyesyes
Ashburton Family Practice3147ASHBURTONyesyesyes
Ashburton Family Practice3147ASHBURTONyes
Ashby Street Medical Centre3824TRAFALGARyesyesyes
Ashwood Medical Group3147ASHBURTONyes
Ashwood Medical Group3147ASHBURTONyesyesyes
Aspendale Clinic3195ASPENDALEyesyesyes
Aspendale Gardens Medical Centre3195ASPENDALE GARDENSyesyesyes
Aspire Medical and Skin Centre3037HILLSIDEyesyesyes
Atticus Health Bangholme3175BANGHOLMEyesyesyes
Atticus Health Carrum3197CARRUMyesyesyes
Atticus Regional Medicentre3915HASTINGSyesyesyes
Auburn Road Medical Centre3122HAWTHORNyesyesyes
Aurora Village Epping Medical Centre3076EPPINGyesyesyes
Auslink Medical Centre (Malvern East)3145MALVERN EASTyesyesyes
Austin Health – Heidelberg Repatriation Hospital (Acacia Clinic)3081HEIDELBERG HEIGHTSyesyes
Austin Health – Olivia Newton John Centre3084HEIDELBERGyes
Avenue Medical Centre3218GEELONG WESTyesyesyes
BCHS Bendigo Central Medical Clinic3550BENDIGOyesyesyes
BCHS Bendigo Central Medical Clinic3550BENDIGOyes
BCHS Eaglehawk Medical Clinic3556EAGLEHAWKyesyesyes
BCHS Kangaroo Flat Medical Clinic3555KANGAROO FLATyes
BCHS Kangaroo Flat Medical Clinic3555KANGAROO FLATyesyesyes
Bairnsdale City Oval3875BAIRNSDALEyesyes
Bairnsdale Medical Group3875BAIRNSDALEyesyesyes
Bairnsdale Respiratory Clinic3875BAIRNSDALEyesyesyesyes
Ballan COVID-19 Vaccination Hub3342BALLANyesyes
Ballarat Community Health – Lucas3350LUCASyesyesyes
Ballarat Community Health – Sebastopol3356SEBASTOPOLyesyesyes
Ballarat Community Health – Sebastopol3356SEBASTOPOLyes
Ballarat Community Health – Smythesdale3351SMYTHESDALEyesyesyes
Ballarat Community Health – Smythesdale3351SMYTHESDALEyes
Ballarat Community Health – Wendouree3355WENDOUREEyesyesyes
Ballarat East Medical3350BALLARAT EASTyesyesyes
Ballarat Family Medical Centre3350BALLARATyesyesyes
Ballarat Family Medical Centre3350BALLARATyes
Ballarat Group Practice Howitt Street3355WENDOUREEyesyesyes
Ballarat Group Practice Sturt Street3350ALFREDTONyesyesyes
Ballarat Group Practice Victoria Street3350BALLARATyesyesyes
Ballarat Medical Centre3350BALLARATyesyesyes
Ballarto Medical Centre3201CARRUM DOWNSyesyesyes
Balnarring Medical Centre3926BALNARRINGyesyesyes
Balwyn Central Medical3103BALWYNyesyesyes
Balwyn Doctors3104BALWYN NORTHyesyesyes
Balwyn Doctors3104BALWYN NORTHyes
Balwyn Health Care3103BALWYNyes
Balwyn Health Care3103BALWYNyesyesyes
Balwyn Road Family Medical centre3104BALWYN NORTHyesyesyes
Balwyn Road Medical Centre3103BALWYNyesyesyes
Bank Place Medical Centre3818DROUINyesyesyes
Banksia Medical Centre Geelong3219NEWCOMByesyesyes
Banksia Wood Medical Centre3939ROSEBUDyesyesyes
Bannockburn Surgery3331BANNOCKBURNyes
Bannockburn Surgery3331BANNOCKBURNyesyesyes
Banyule Community Health Medical Practice3081HEIDELBERG WESTyesyesyes
Barrabool Hills Medical Practice3216HIGHTONyesyesyes
Barry Road Medical Centre3061CAMPBELLFIELDyesyesyes
Barrymore Medical3059GREENVALEyesyesyes
Barwon Health StaffCare3220GEELONGyesyesyes
Barwon heads family practice3227BARWON HEADSyesyesyes
Baxter Medical And Dental Centre3911BAXTERyesyesyes
Baxter Park Medical Centre3199FRANKSTON SOUTHyesyesyes
Bay Street Family Medical Practice3186BRIGHTONyesyesyes
Bay Street Family Medical Practice3186BRIGHTONyes
Bayside Family Medical3192CHELTENHAMyes
Bayside Family Medical3192CHELTENHAMyesyesyes
Bayview Medical Centre3168CLAYTONyesyesyes
Beach End Medical Clinic3931MORNINGTONyesyesyes
Beach Street Family Medicine3199FRANKSTONyesyesyes
Beachside Doctors3936DROMANAyesyesyes
Beaufort Family Practice3373BEAUFORTyesyesyes
Beaufort Family Practice3373BEAUFORTyes
Beaumaris Bay Medical Clinic3193BEAUMARISyesyesyes
Beaumaris Medical Centre3193BEAUMARISyesyesyes
Beechworth Pharmacy3747BEECHWORTHyesyesyes
Beechworth Vaccination Hub3747BEECHWORTHyesyes
Belgrave Hallam Road Medical Centre3804NARRE WARREN NORTHyesyesyes
Belgrave Medical Clinic3160TECOMAyesyesyes
Bell Street Family Medical Centre3044PASCOE VALE SOUTHyesyesyes
Bellarine Community Health GP clinic3223PORTARLINGTONyesyesyes
Bellarine Respiratory Clinic3226OCEAN GROVEyesyesyesyes
Bellbird Medical Centre3130BLACKBURN SOUTHyesyesyes
Belmore Road Medical Centre3103BALWYNyesyesyes
Benalla Church Street Surgery3672BENALLAyes
Benalla Church Street Surgery3672BENALLAyesyesyes
Benalla Healthcare Centre3672BENALLAyesyesyes
Bendigo Health COVID-19 Vaccination Clinic3550BENDIGOyesyes
Bendigo Medical Centre3550BENDIGOyesyesyes
Bendigo Medical Centre – Epsom3551EPSOMyesyesyes
Bendigo Medical Centre – Epsom3551EPSOMyes
Bendigo Primary Care Centre3550BENDIGOyesyesyes
Bendigo Respiratory Clinic3550SPRING GULLYyesyesyesyes
Bentleigh Medical Centre3204BENTLEIGHyesyesyes
Berwick Healthcare3806BERWICKyes
Berwick Healthcare3806BERWICKyesyesyes
Better Health Family Clinic3976HAMPTON PARKyesyesyes
Better Health Medical Centre3630SHEPPARTONyesyesyes
Better Life Clinic3810PAKENHAMyesyesyes
Beulah Medical Clinic3395BEULAHyesyesyes
Birchip Medical Clinic3483BIRCHIPyesyesyes
Birchip Medical Clinic3483BIRCHIPyes
Birregurra Medical Centre3242BIRREGURRAyesyesyes
Black Fish Medical Clinic3981KOO WEE RUPyesyesyes
Blackburn Clinic3130BLACKBURNyesyesyes
Blackburn Clinic3130BLACKBURNyes
Blackburn Road Medical Centre3109DONCASTER EASTyesyesyes
Blackburn South Medical Centre3130BLACKBURN SOUTHyesyesyes
Bluestone Family Medical Centre3016WILLIAMSTOWNyesyesyes
Bluff Road Medical Centre3191SANDRINGHAMyesyesyes
Bluff Road Medical Centre3191SANDRINGHAMyes
Boardwalk Health Medical and Skin Centre3030POINT COOKyesyesyes
Boardwalk Health Medical and Skin Centre3030POINT COOKyes
Bonbeach & Chelsea Medical Centre3196CHELSEAyesyesyes
Boort District Medical Centre3537BOORTyesyesyes
Boort District Medical Centre3537BOORTyes
Boronia Mall Clinic3155BORONIAyes
Boronia Mall Clinic3155BORONIAyesyesyes
Boroondara Health & Wellness Centre3122HAWTHORNyesyesyes
Boroondara Medical Centre3124CAMBERWELLyesyesyes
Botanical Gardens Health3450CASTLEMAINEyesyesyes
Botany Park Medical Centre3201CARRUM DOWNSyesyesyes
Bourke Road Family Medical Practice3169CLARINDAyesyesyes
Box HIll Superclinic3128BOX HILLyesyesyes
Box HIll Superclinic3128BOX HILLyes
Box Hill Centro Clinic3128BOX HILLyesyesyes
Box Hill Dr Yang’s Clinic3128BOX HILLyesyesyes
Box Hill Family Clinic – Rutland Road3128BOX HILLyesyesyes
Box Hill Mall Medical Centre3128BOX HILLyesyesyes
Box Hill Medical Centre3128BOX HILLyesyesyes
Brandon Park Medical Centre3150WHEELERS HILLyes
Brandon Park Medical Centre3150WHEELERS HILLyesyesyes
Breed Street Clinic3844TRARALGONyes
Breed Street Clinic3844TRARALGONyesyesyes
Breen Street Medical Practice3550QUARRY HILLyesyesyes
Brentwood Park Family Practice3806BERWICKyesyesyes
Bridge Street Clinic3207PORT MELBOURNEyesyesyes
Bright Medical Centre3741BRIGHTyesyesyes
Bright Medical Centre3741BRIGHTyes
Bright Vaccination Hub3741BRIGHTyesyes
Brightside Medical3016WILLIAMSTOWNyesyesyes
Brimbank Medical Centre3023DEER PARKyesyesyes
Broadmeadows Medical Centre3047BROADMEADOWSyesyesyes
Broadmeadows Place Medical Clinic3047BROADMEADOWSyesyesyes
Broadmeadows Town Hall3047BROADMEADOWSyes
Brooke Street Medical Centre3442WOODENDyesyesyes
Brunswick Betta Health3056BRUNSWICKyes
Brunswick Betta Health3056BRUNSWICKyesyesyes
Brunswick Community Clinic3056BRUNSWICKyesyesyes
Brunswick Medical Group3056BRUNSWICKyesyesyes
Bulleen Medical Centre3105BULLEENyesyesyes
Bulleen Plaza Medical Centre3105BULLEENyes
Bulleen Plaza Medical Centre3105BULLEENyesyesyes
Bunurong Health Service3175DANDENONGyesyesyes
Bunyip Medical Clinic3815BUNYIPyesyesyes
Burnley Street Medical Centre3121RICHMONDyesyesyes
Burwood Brickworks Medical Centre3151BURWOOD EASTyesyesyes
Burwood Healthcare3125BURWOODyes
Burwood Healthcare3125BURWOODyesyesyes
Burwood Heights Medical Centre3151BURWOOD EASTyesyesyes
CBD Doctors Melbourne3000MELBOURNEyes
CBD Doctors Melbourne3000MELBOURNEyesyesyes
Cairnlea Superclinic3023CAIRNLEAyesyesyes
Calder Medical Clinic3036KEILORyesyesyes
Camberwell Junction Medical Clinic3124CAMBERWELLyesyesyes
Camberwell Junction Medical Clinic3124CAMBERWELLyes
Camberwell Medical Centre Umbrella Health3124CAMBERWELLyesyesyes
Camberwell Medical Group3124CAMBERWELLyesyesyes
Camberwell Road Medical Practice3123HAWTHORN EASTyes
Camberwell Road Medical Practice3123HAWTHORN EASTyesyesyes
Cambourne Clinic3280WARRNAMBOOLyes
Cambourne Clinic3280WARRNAMBOOLyesyesyes
Camms Rd Medical Centre3977CRANBOURNEyesyesyes
Campaspe Family Practice3444KYNETONyesyesyes
Campaspe Family Practice3444KYNETONyes
Campaspe Medical Centre3561ROCHESTERyesyesyes
Canterbury Medical Clinic3126CANTERBURYyes
Canterbury Medical Clinic3126CANTERBURYyesyesyes
Capstone Medical Centre3006SOUTHBANKyesyesyes
Cardinia Medical Centre3810PAKENHAMyesyesyes
Care Family Practice3107TEMPLESTOWE LOWERyesyesyes
Carlisle contemporary Health Practice3182ST KILDAyesyesyes
Carlton Medical Centre3054CARLTON NORTHyesyesyes
Carn-Brae Clinic3350BALLARATyesyesyes
Carnegie Central Medical Clinic3163CARNEGIEyesyesyes
Carnegie Malvern Medical Centre3163CARNEGIEyes
Carnegie Malvern Medical Centre3163CARNEGIEyesyesyes
Carnegie Medical Centre3163CARNEGIEyesyesyes
Carnegie Medical Centre3163CARNEGIEyes
Carrier Street Clinic3672BENALLAyesyesyes
Carrum Clinic3197CARRUMyesyesyes
Carrum Downs Doctors3201CARRUM DOWNSyes
Carrum Downs Doctors3201CARRUM DOWNSyesyesyes
Carrum Downs Medical Centre3201CARRUM DOWNSyes
Carrum Downs Medical Centre3201CARRUM DOWNSyesyesyes
Carrum Downs Respiratory Clinic3201CARRUM DOWNSyesyesyesyes
Casey Gate Medical Centre3805NARRE WARREN SOUTHyesyesyes
Casey Medical Centre Clyde3978CLYDEyesyesyes
Casey Medical Centre Clyde3978CLYDEyes
Casey Medical Centre Cranbourne3977CRANBOURNEyes
Casey Medical Centre Cranbourne3977CRANBOURNEyesyesyes
Casey Superclinic3806BERWICKyesyesyes
Castlemaine Health3450CASTLEMAINEyesyes
Caulfield Family Medical Practice and The Travel Clinic3161CAULFIELD NORTHyesyesyes
Cedars Medical Clinic3058COBURGyesyesyes
Central Clinic3820WARRAGULyesyesyes
Central Gippsland Family Practice3825MOEyes
Central Gippsland Family Practice3825MOEyesyesyes
Central Health Clinic3020SUNSHINEyesyesyes
Central West Medical Centre3019BRAYBROOKyesyesyes
Centre Road Medical Centre3165BENTLEIGH EASTyesyesyes
Centrehealth Family Clinic3204BENTLEIGHyesyesyes
Centrehealth Family Clinic3204BENTLEIGHyes
Centreway Medical Centre3033KEILOR EASTyesyesyes
Chadstone Road Clinic3145MALVERN EASTyesyesyes
Chandler Road Medical Centre3174NOBLE PARKyes
Chandler Road Medical Centre3174NOBLE PARKyesyesyes
Chapel Gate Medical Centre3181WINDSORyesyesyes
Charlton Medical3525CHARLTONyesyesyes
Chelsea Heights Medical Centre3196CHELSEA HEIGHTSyesyesyes
Chelsea Heights Medical Centre3196CHELSEA HEIGHTSyes
Cheltenham Medical Centre3192CHELTENHAMyes
Cheltenham Medical Centre3192CHELTENHAMyesyesyes
Childs Road Medical Clinic3082MILL PARKyesyesyes
Chirnside Park Family Clinic3116CHIRNSIDE PARKyesyesyes
Chirnside Park Medical Clinic3116CHIRNSIDE PARKyesyesyes
Church Street Medical Centre3121RICHMONDyesyesyes
Churinga Medical Centre3137KILSYTHyesyesyes
Churinga Medical Centre3137KILSYTHyes
Citymed Medical Centre3205SOUTH MELBOURNEyesyesyes
Civic Park Medical Centre3818DROUINyesyesyes
Clarendon Medical Centre3465MARYBOROUGHyesyesyes
Clarendon Medical Centre3465MARYBOROUGHyes
Clarinda Medical Centre3169CLARINDAyesyesyes
Clayton Road Doctors3168CLAYTONyesyesyes
Clifton springs medical centre3222CLIFTON SPRINGSyesyesyes
Clinicare Fitzroy3065FITZROYyesyesyes
Clinicare North Fitzroy3068FITZROY NORTHyesyesyes
Clocktower Medical Centre3850SALEyesyesyes
Cobden Clinic3266COBDENyesyesyes
Cobram Medical Clinic3644COBRAMyesyesyes
Coburg Family Medical Centre3058COBURGyes
Coburg Family Medical Centre3058COBURGyesyesyes
Coburns Road Medical Clinic3337MELTONyesyesyes
Cohealth – West Melbourne3003WEST MELBOURNEyes
Cohealth Collingwood3066COLLINGWOODyesyesyes
Colac Central Medical Centre3250COLACyesyesyes
Colac Medical Centre3250COLACyesyesyes
Colchester Medical Centre3153BAYSWATER NORTHyesyesyes
Coleman Parade Medical Centre3150GLEN WAVERLEYyesyesyes
Coleraine Casterton Medical3311CASTERTONyes
Coleraine Casterton Medical3311CASTERTONyesyesyes
Collingwood Medical3066COLLINGWOODyesyesyes
Collins GP Medical centre3000MELBOURNEyesyesyes
Collins Place Medical Clinic3000MELBOURNEyesyesyes
Collins Place Medical Clinic3000MELBOURNEyes
Collins Street Medical Centre3000MELBOURNEyes
Collins Street Medical Centre3000MELBOURNEyesyesyes
Commercial Rd Medical Centre3156FERNTREE GULLYyesyesyes
Community Hub Medical Centre3037SYDENHAMyesyesyes
Complete Family Care3015NEWPORTyesyesyes
Complete Family Care3015NEWPORTyes
Comprehensive Family HealthCare3166OAKLEIGH EASTyesyesyes
Coolaroo Respiratory Clinic3048COOLAROOyesyesyesyes
Corangamite Clinic3250COLACyes
Corangamite Clinic3250COLACyesyesyes
Corio Bay Medical Centre3214CORIOyesyesyes
Corio Medical Clinic3214CORIOyes
Corio Medical Clinic3214CORIOyesyesyes
Corryong Medical Centre3707CORRYONGyesyesyes
Corryong Medical Centre3707CORRYONGyes
Corryong Vaccination Hub3707CORRYONGyesyes
Cowes Medical Centre / Grandview Medical Clinic3922COWESyesyesyes
Craigieburn Central Medical Centre3064CRAIGIEBURNyesyesyes
Craigieburn Clinic3064CRAIGIEBURNyesyesyes
Craigieburn Medical & Dental Centre3064CRAIGIEBURNyes
Craigieburn Medical & Dental Centre3064CRAIGIEBURNyesyesyes
Craigieburn Medical And Cosmetic Centre3064CRAIGIEBURNyesyesyes
Craigieburn Medical Centre3064CRAIGIEBURNyesyesyes
Craigrossie Clinic3206ALBERT PARKyesyesyes
Cranbourne East Medical Centre3977CRANBOURNE EASTyesyesyes
Cranbourne Medical Clinic ( Doctors of Cranbourne)3977CRANBOURNE WESTyesyesyes
Cranbourne Park Family Care Clinic3977CRANBOURNEyesyesyes
Cranbourne Road Medical Centre3199FRANKSTONyesyesyes
Cranbourne Stawell Clinic3977CRANBOURNEyes
Cranbourne Stawell Clinic3977CRANBOURNEyesyesyes
Cranbourne Turf Club3977CRANBOURNEyesyes
Cranbourne West Medical Centre3977CRANBOURNE WESTyesyesyes
Croydon Family Practice3136CROYDONyesyesyes
Croydon Medical Clinic3136CROYDONyesyesyes
Cunninghame Arm Medical Centre3909LAKES ENTRANCEyes
Cunninghame Arm Medical Centre3909LAKES ENTRANCEyesyesyes
Curlewis Medical Centre3222CURLEWISyesyesyes
DM Clinic Mulgrave3170MULGRAVEyesyesyes
DPV Health Medical & Dental Centre – Broadmeadows3047BROADMEADOWSyesyesyes
DPV Health Medical Centre – Mill Park3082MILL PARKyes
DPV Health Medical Centre – Mill Park3082MILL PARKyesyesyes
DUNDAS STREET MEDICAL CLINIC3071THORNBURYyesyesyes
Dallas Clinic3047BROADMEADOWSyesyesyes
Dandenong City Clinic3175DANDENONGyesyesyes
Dandenong Superclinic3175DANDENONGyes
Dandenong West Medical Centre3175DANDENONGyesyesyes
Darebin Medical Centre3071THORNBURYyesyesyes
Darley Medical Centre3340DARLEYyesyesyes
Darley Medical Centre3340DARLEYyes
Deakin Medical Centre – Mildura3500MILDURAyesyesyes
Deepdene Surgery3103DEEPDENEyesyesyes
Deepdene Surgery3103DEEPDENEyes
Deer Park Central Medical Clinic3023DEER PARKyesyesyes
Deer Park Medical Centre3023DEER PARKyes
Deer Park Medical Centre3023DEER PARKyesyesyes
Delta Medical Centre3630SHEPPARTONyesyesyes
Derrimut Medicals3030DERRIMUTyesyesyes
Dhl Medical Centre3020SUNSHINEyesyesyes
Diagnom Medical Centre3174NOBLE PARKyesyesyes
Diamond Creek Medical Centre3089DIAMOND CREEKyesyesyes
Diamond Valley Clinic3089DIAMOND CREEKyesyesyes
Dianne Ave Medical Clinic3064CRAIGIEBURNyesyesyes
Diggers Rest Medical Centre3427DIGGERS RESTyesyesyes
Docker Street General Medical Centre3677WANGARATTAyesyesyes
DoctorGaia Medical Clinic3058COBURGyesyesyes
Doctors Care Clinic3155BORONIAyesyesyes
Doctors Care Clinic3155BORONIAyes
Doctors Of Lalor Plus3075LALORyesyesyes
Doctors On Broadway3073RESERVOIRyesyesyes
Doctors On Clyde3978CLYDE NORTHyesyesyes
Doctors On Thompsons road medical Centre3107TEMPLESTOWE LOWERyesyesyes
Doctors of Coburg North3058COBURG NORTHyesyesyes
Doctors of Coburg North3058COBURG NORTHyes
Doctors of Glenroy3046GLENROYyesyesyes
Doctors of Ivanhoe3079IVANHOEyesyesyes
Doctors of South Melbourne3205SOUTH MELBOURNEyesyesyes
Doctors on Centre3168CLAYTONyesyesyes
Doctors on Elgar Medical Centre3108DONCASTERyesyesyes
Doctors@Knox3152WANTIRNA SOUTHyesyesyes
Donald Family Clinic3480DONALDyesyesyes
Doncaster Medical Centre3109DONCASTER EASTyesyesyes
Doreen Family Medical Practice3754DOREENyes
Doreen Family Medical Practice3754DOREENyesyesyes
Dove Medical Centre3564ECHUCAyesyesyes
Doveton Medical Centre3177DOVETONyesyesyes
Doy Street Medical Centre3047DALLASyesyesyes
Dr AJ Bond & Associates Pty Ltd3066COLLINGWOODyesyesyes
Dr Chea’s Surgery3171SPRINGVALEyesyesyes
Dr Dan’s Medical Clinic3793MONBULKyesyesyes
Dr David Ungar3183ST KILDA EASTyesyesyes
Dr Feren and Dr Lisik3141SOUTH YARRAyesyesyes
Dr Glenn Pereira’s Surgery3040ESSENDONyesyesyes
Dr Glenn Pereira’s Surgery3040ESSENDONyes
Dr H and S L Cohen Surgery3162CAULFIELDyesyesyes
Dr Ian Roberts3172SPRINGVALE SOUTHyes
Dr Ian Roberts3172SPRINGVALE SOUTHyesyesyes
Dr Irene Wong’s medical practice3000MELBOURNEyesyesyes
Dr Jane’s Place3875BAIRNSDALEyesyesyes
Dr Morales Surgery Pty Ltd3056BRUNSWICKyesyesyes
Dr Pan Surgery3133VERMONT SOUTHyesyesyes
Dr Pereira’s Surgery3171SPRINGVALEyes
Dr Pereira’s Surgery3171SPRINGVALEyesyesyes
Dr Sang Chung’S Surgery3171SPRINGVALEyesyesyes
Dr Sheriff’s Medical Clinic3021ST ALBANSyesyesyes
Dr Susan Schlicht3125BURWOODyesyesyes
Dr. Dixit’s Surgery3150GLEN WAVERLEYyesyesyes
Dromana Family Clinic3936DROMANAyesyesyes
Drysdale Bulk Billing Medical Centre3222DRYSDALEyesyesyes
Drysdale Clinic3222DRYSDALEyesyesyes
Drysdale Village Medical Centre3222DRYSDALEyesyesyes
Duff Street Medical Centre3977CRANBOURNE WESTyesyesyes
Dunolly Medical Practice3472DUNOLLYyesyesyes
Durham Road Clinic3020SUNSHINEyesyesyes
Durrant Medical Clinic3186BRIGHTONyesyesyes
Durrant Medical Clinic3186BRIGHTONyes
EACH – Lilydale3140LILYDALEyes
East Bentleigh Medical Group3165BENTLEIGH EASTyesyesyes
East Bentleigh Medical Group3165BENTLEIGH EASTyes
East Brunswick Medical Centre3057BRUNSWICK EASTyesyesyes
East Doncaster Medical Group3109DONCASTER EASTyesyesyes
East Doncaster Medical Group3109DONCASTER EASTyes
East Geelong Medical Centre3219EAST GEELONGyesyesyes
East Grampians Health Service – Ararat3377ARARATyesyes
East Ivanhoe Medical Clinic3079IVANHOE EASTyesyesyes
East Keilor Clinic3033KEILOR EASTyes
East Keilor Clinic3033KEILOR EASTyesyesyes
East Kew Clinic3102KEW EASTyesyesyes
East Ringwood Clinic3135RINGWOOD EASTyes
East Ringwood Clinic3135RINGWOOD EASTyesyesyes
Eastbound Clinic3165BENTLEIGH EASTyesyesyes
Eastbound Clinic3165BENTLEIGH EASTyes
Eastbrooke Family Clinic Belmont3216BELMONTyesyesyes
Eastbrooke Family Clinic Doncaster3109DONCASTER EASTyesyesyes
Eastbrooke Family Clinic Essendon3041ESSENDON NORTHyesyesyes
Eastbrooke Family Clinic Essendon3041ESSENDON NORTHyes
Eastbrooke Family Clinic Lincolnville3042NIDDRIEyesyesyes
Eastbrooke Family Clinic Lincolnville3042NIDDRIEyes
Eastcare Medical Centre3810PAKENHAMyesyesyes
Eastern Health – Box Hill3128BOX HILLyesyes
Eastern Medical Centre3175DANDENONGyes
Eastern Medical Centre3175DANDENONGyesyesyes
Eastlink Family Medical3152WANTIRNAyesyesyes
Ebrahim Medical Centre3150GLEN WAVERLEYyesyesyes
Echuca Medical Centre3564ECHUCAyesyesyes
Echuca Moama Family Medical Practice -Echuca3564ECHUCAyesyesyes
Edenhope Medical Clinic3318EDENHOPEyesyesyes
Edenhope Medical Clinic3318EDENHOPEyes
Edenrise Family and Skin Cancer Clinic3806BERWICKyesyesyes
Edithvale Family Medical Practice3196EDITHVALEyesyesyes
Edwardes Street Family Clinic3073RESERVOIRyesyesyes
Electra Park Medical Centre3147ASHWOODyesyesyes
Electra Park Medical Centre3147ASHWOODyes
Elite Medical Centre3931MORNINGTONyesyesyes
Ellingworth Medical & Dental Centre3128BOX HILLyesyesyes
Elm Rd Family Practice3025ALTONA NORTHyesyesyes
Elmore Medical Practice3558ELMOREyes
Elmore Medical Practice3558ELMOREyesyesyes
Elmwood Medical Centre3690WODONGAyes
Elmwood Medical Centre3690WODONGAyesyesyes
Eltham Central Medical Clinic3095ELTHAMyesyesyes
Eltham Ridge Medical Centre3095ELTHAMyesyesyes
Ely Street Clinic3677WANGARATTAyesyesyes
Ely Street Clinic3677WANGARATTAyes
Emerald Medical Centre3782EMERALDyesyesyes
Emma Court Family Cinic3139WOORI YALLOCKyesyesyes
Emmanuel Medical Centre3021ST ALBANSyesyesyes
Endeavour Hills Family Practice3802ENDEAVOUR HILLSyesyesyes
Endeavour Hills Medical Centre3802ENDEAVOUR HILLSyes
Endeavour Hills Medical Centre3802ENDEAVOUR HILLSyesyesyes
Epichealth Langwarrin3910LANGWARRINyesyesyes
Epichealth Mornington – Bentons Square3931MORNINGTONyesyesyes
Epichealth Ocean Grove3226OCEAN GROVEyesyesyes
Epichealth Yarra Glen3775YARRA GLENyesyesyes
Epping Clinic3076EPPINGyesyesyes
Epping Plaza Medical & Dental Centre3076EPPINGyesyesyes
Epping Road Family Clinic3076EPPINGyesyesyes
Era Health3000MELBOURNEyesyesyes
Eramosa Family Medical Centre3912SOMERVILLEyesyesyes
Esposito Medical Practice3072PRESTONyesyesyes
Essendon Family Medical Clinic3040ESSENDONyesyesyes
Essendon Fields Medical Centre3041ESSENDON FIELDSyesyesyes
Eureka Medical & Dental Centre3350BALLARATyesyesyes
Euroa Medical3666EUROAyesyesyes
Evans Road Medical Centre3977CRANBOURNE WESTyesyesyes
Evans Street Clinic3429SUNBURYyesyesyes
FAMILY MEDICAL CENTRE3212LARAyesyesyes
Fairfield City Medical Centre3078FAIRFIELDyesyesyes
Family Care Medical Centre3149MOUNT WAVERLEYyesyesyes
Family Clinic Mountaingate3156FERNTREE GULLYyesyesyes
Family Doctors Highton3216HIGHTONyesyesyes
Family Health Medical Centre3064CRAIGIEBURNyesyesyes
Family Medical Centre Shepparton3630SHEPPARTONyesyesyes
Fawkner Family Medical Centre3060FAWKNERyesyesyes
Fawkner Family Medical Centre3060FAWKNERyes
Fawkner Health Care3060FAWKNERyesyesyes
Fawkner Medical Clinic3060FAWKNERyesyesyes
Ferngate Medical Centre3156FERNTREE GULLYyesyesyes
First Health Medical Centre – Casey3805NARRE WARREN SOUTHyesyesyes
First Health Medical Centre – Hampton Park3976HAMPTON PARKyesyesyes
First Health Medical Centre – Hampton Park3976HAMPTON PARKyes
First Health Medical Centre – Rowville3178ROWVILLEyesyesyes
First Health Medical Centre – Rowville3178ROWVILLEyes
First Point Medical Centre3214CORIOyesyesyes
Fitzroy North Doctors3068FITZROY NORTHyesyesyes
Fitzroy Street Medical Centre3182ST KILDAyesyesyes
Flemington Medical Centre – Flemington3031FLEMINGTONyesyesyes
Flinders General Practice3929FLINDERSyesyesyes
Flora Hill Medical Centre3550FLORA HILLyesyesyes
Footscray Market Medical Clinic3011FOOTSCRAYyesyesyes
Footscray Market Medical Clinic3011FOOTSCRAYyes
Footscray Medical Centre3011FOOTSCRAYyes
Footscray Medical Centre3011FOOTSCRAYyesyesyes
For Life Medical Centre3171SPRINGVALEyesyesyes
Forest Hill Chase Medical Centre3131FOREST HILLyesyesyes
Forest Hill Family Clinic3131FOREST HILLyes
Forest Hill Family Clinic3131FOREST HILLyesyesyes
Forest Hill Medical Centre3131FOREST HILLyesyesyes
Forest Road Medical Centre3212LARAyesyesyes
Forest Road Medical Centre3212LARAyes
Former Ford Factory – Geelong3214NORLANEyesyes
Forsyth Park Medical Centre3029TRUGANINAyesyesyes
Foster Respiratory Clinic3960FOSTERyesyesyesyes
Frankston Community Vaccination Hub – Bayside Centre3199FRANKSTONyesyes
Frankston Healthcare3199FRANKSTONyesyesyes
Freshwater Place Wellness Medical Practice3006SOUTHBANKyesyesyes
Future Health Medical and Dental Centre3039MOONEE PONDSyesyesyes
GHERINGHAP MEDICAL CENTRE & SKIN CLINIC3220GEELONGyesyesyes
GOLDEN PLAINS MEDICAL CENTRE3331BANNOCKBURNyesyesyes
GP @ Newcomb Medical Centre3219NEWCOMByesyesyes
Gap Rd Medical Centre3429SUNBURYyesyesyes
Gap Rd Medical Centre3429SUNBURYyes
Garfield Medical Centre3814GARFIELDyesyesyes
Gateway Health – Wangaratta3677WANGARATTAyesyesyes
Gateway Health – Wodonga3690WODONGAyesyesyes
Gateway Plaza Family Medical Practice3224LEOPOLDyesyesyes
Geelong City Medical Clinic3220GEELONGyes
Geelong City Medical Clinic3220GEELONGyesyesyes
Geelong Respiratory Clinic3216BELMONTyesyesyes
Genesis Medical @ Medi73204BENTLEIGHyesyesyes
Get Well Clinic3777HEALESVILLEyesyesyes
Gippsland Lakes Complete Health GP Practice3909LAKES ENTRANCEyesyesyes
Gippsland Regional Sports Complex – Sale3850SALEyesyes
Gisborne Medical Centre3437GISBORNEyes
Gisborne Medical Centre3437GISBORNEyesyesyes
Gladstone Park Superclinic3043GLADSTONE PARKyesyesyes
Gladstone Street Medical Clinic3820WARRAGULyesyesyes
Gladstone Street Medical Clinic3820WARRAGULyes
Glass Street Medical Clinic3040ESSENDONyesyesyes
Glass Street Medical Clinic3040ESSENDONyes
Glen Family Medical Centre3150GLEN WAVERLEYyesyesyes
Glen Iris Medical Centre3146GLEN IRISyes
Glen Iris Medical Centre3146GLEN IRISyesyesyes
Glen Iris Medical Group3146GLEN IRISyesyesyes
Glen Katherine Medical Clinic3088ST HELENAyesyesyes
Glen Union Medical Centre3150GLEN WAVERLEYyesyesyes
Glenmount Medical Clinic3150GLEN WAVERLEYyesyesyes
Golden City Medical Clinic3550BENDIGOyesyesyes
Goldfields Family Medical Centre3113WARRANDYTEyesyesyes
Good Shepherd Medical Centre3165BENTLEIGH EASTyesyesyes
Good Shepherd Medical Centre3165BENTLEIGH EASTyes
Goolum Goolum Aboriginal Co-operative3400HORSHAMyes
Goonawarra Medical Centre3429SUNBURYyesyesyes
Goonawarra Medical Centre3429SUNBURYyes
Goulburn River Group Practice3660SEYMOURyes
Goulburn River Group Practice3660SEYMOURyesyesyes
Grandview Medical Clinic3922COWESyesyesyes
Grandview Medical Clinic3922COWESyes
Grant Street Medical Centre3340BACCHUS MARSHyesyesyes
Grantham Street General Practice3055BRUNSWICK WESTyesyesyes
Greater Knox Family Practice3155BORONIAyesyesyes
Greensborough Medical Centre3088GREENSBOROUGHyesyesyes
Greensborough Road Surgery3088GREENSBOROUGHyesyesyes
Greenvale Medical Centre3059GREENVALEyesyesyes
Grimshaw Street Medical Clinic3083BUNDOORAyesyesyes
Group One Medical3076EPPINGyesyesyes
Grove Family Health3216GROVEDALEyesyesyes
Grovedale Medical Centre3216GROVEDALEyesyesyes
Guardian Medical Burwood3151BURWOOD EASTyesyesyes
Guardian Medical Hawthorn3122HAWTHORNyesyesyes
Guardian Medical Sanctuary Lakes3030POINT COOKyesyesyes
Guardian Medical Showgrounds3031FLEMINGTONyesyesyes
Gunditjmara Aboriginal Cooprative Limited3280WARRNAMBOOLyes
Hadfield Medical Clinic3046HADFIELDyesyesyes
Hall Road Medical Centre3201CARRUM DOWNSyesyesyes
Hallam Family Practice3803HALLAMyes
Hallam Family Practice3803HALLAMyesyesyes
Hallam Medical Group3803HALLAMyesyesyes
Hamilton Family Practice3300HAMILTONyesyesyes
Hamilton Family Practice3300HAMILTONyes
Hamilton Medical Group3300HAMILTONyes
Hamilton Medical Group3300HAMILTONyesyesyes
Hampstead Drive Medical Centre3029HOPPERS CROSSINGyes
Hampstead Drive Medical Centre3029HOPPERS CROSSINGyesyesyes
Hampstead Medical3012MAIDSTONEyesyesyes
Hanover Street Medical Centre3166OAKLEIGHyes
Hanover Street Medical Centre3166OAKLEIGHyesyesyes
Hanson Medical Centre3064CRAIGIEBURNyes
Hanson Medical Centre3064CRAIGIEBURNyesyesyes
Harar Medical Centre3175DANDENONGyesyesyes
Harding Street Medical Centre3058COBURGyesyesyes
Harp Family Medical3102KEW EASTyes
Harp Family Medical3102KEW EASTyesyesyes
Hastings Central Medical Centre3915HASTINGSyesyesyes
Hastings Family Medical Centre3915HASTINGSyesyesyes
Hastings Family Medical Centre3915HASTINGSyes
Hawthorn East Medical & Aesthetic Clinic – HEMAC3123HAWTHORN EASTyesyesyes
Hawthorn Medical3122HAWTHORNyesyesyes
Hazelwood Health Centre3842CHURCHILLyesyesyes
Hazelwood Health Centre3842CHURCHILLyes
Healesville Medical Centre3777HEALESVILLEyesyesyes
Healesville Medical Centre3777HEALESVILLEyes
Health Dew Medical centre3976HAMPTON PARKyesyesyes
Health Monitor Medical Centre3084HEIDELBERGyesyesyes
Health Service, University of Melbourne3053CARLTONyesyesyes
Health e Medical Centre3218GEELONG WESTyes
Health e Medical Centre3218GEELONG WESTyesyesyes
Health1043206MIDDLE PARKyesyesyes
HealthMint3977CRANBOURNE NORTHyesyesyes
HealthMint Croydon3136CROYDONyesyesyes
Healthwest Medical & Specialist Centre3029TRUGANINAyesyesyes
Healthworks Golden Square3555GOLDEN SQUAREyesyesyes
Healthworks Kangaroo Flat3555KANGAROO FLATyesyesyes
Healthworks Kennington3550KENNINGTONyesyesyes
Healthworks Strathdale3550STRATHDALEyesyesyes
Heathcote Primary Health3523HEATHCOTEyesyesyes
Heaths Road Family Clinic3030WERRIBEEyesyesyes
Heidelberg West Medical3081HEIDELBERG WESTyesyesyes
Henderson Medical Clinic3173KEYSBOROUGHyesyesyes
Hennessy Clinic3182ST KILDAyesyesyes
Hennessy Clinic3182ST KILDAyes
Heroes Home Doctor3228TORQUAYyesyesyes
Heyfield Medical Centre3858HEYFIELDyesyesyes
Heywood Medical Services3304HEYWOODyesyesyes
High Street Medical Centre3216BELMONTyesyesyes
High Street Medical Clinic3181PRAHRANyesyesyes
High Street Medical and Dental3072PRESTONyesyesyes
Highfield Park Medical Centre3124CAMBERWELLyesyesyes
Highfield Park Medical Centre3124CAMBERWELLyes
Highlands Medical Centre3064CRAIGIEBURNyesyesyes
Highlands Medical Clinic3074THOMASTOWNyesyesyes
Hill Medical Services3174NOBLE PARKyesyesyes
Hillcrest Family Medicine3844TRARALGONyesyesyes
Hillcrest Family Medicine3844TRARALGONyes
Hillcrest Family Medicine3844TRARALGONyes
Hillcrest Health Centre3047BROADMEADOWSyesyesyes
Hillcrest Health Centre3047BROADMEADOWSyes
Hillscene Family Medical Centre3160BELGRAVEyesyesyes
Hillside Medical Centre3037HILLSIDEyesyesyes
Hogans Road Medical Cnetre3029HOPPERS CROSSINGyesyesyes
Holistic Health House3060FAWKNERyesyesyes
Hopetoun Medical Clinic3396HOPETOUNyesyesyes
Hopkins Medical Centre3280WARRNAMBOOLyesyesyes
Hopper Superclinic3029HOPPERS CROSSINGyesyesyes
Hoppers Crossing Medical Centre3029HOPPERS CROSSINGyes
Hoppers Crossing Medical Centre3029HOPPERS CROSSINGyesyesyes
Hoppers Lane General Practice3030WERRIBEEyesyesyes
Horsham Community Clinic3400HORSHAMyesyes
Hospital Street Doctors3690WODONGAyes
Hospital Street Doctors3690WODONGAyesyesyes
Hughes Parade Medical Centre3073RESERVOIRyesyesyes
Hume Medical Centre3020SUNSHINE WESTyesyesyes
Humphries Road Medical Centre3199FRANKSTON SOUTHyesyesyes
Huntingdale Medical Centre3166HUNTINGDALEyesyesyes
Hurstbridge Medical Centre3099HURSTBRIDGEyesyesyes
IPC Health – Deer Park3023DEER PARKyes
IPC Health – Deer Park3023DEER PARKyesyesyes
IPC Health – Wyndham Vale3024WYNDHAM VALEyesyesyes
IVAHEALTH3175DANDENONGyesyesyes
Indigenous – Thomastown Respiratory Clinic3074THOMASTOWNyesyesyesyes
Indigenous – Victorian Aboriginal Health Service (Fitzroy)3065FITZROYyesyesyesyes
Indigo Family Medical Centre3688BARNAWARTHAyesyesyes
Inkerman Medical Group3183ST KILDA EASTyesyesyes
Inner North Medical Clinic3057BRUNSWICK EASTyesyesyes
Inner North Medical Clinic3057BRUNSWICK EASTyes
Inner West Medical Center3013YARRAVILLEyesyesyes
Innercare Family Health3030POINT COOKyesyesyes
Innovation Health Group3175DANDENONGyesyesyes
Interhealth Medical Clinic3172DINGLEY VILLAGEyesyesyes
Inverloch Healthcare3996INVERLOCHyesyesyes
Iris Family Medicine3146GLEN IRISyesyesyes
Iris Family Medicine3146GLEN IRISyes
Irymple Medical Centre3498IRYMPLEyesyesyes
Ivanhoe Medical Clinic3079IVANHOEyesyesyes
Ivanhoe Medical Clinic3079IVANHOEyes
Jackson Court Clinic3109DONCASTER EASTyesyesyes
Jasper Medical Practice3204BENTLEIGHyesyesyes
Jells Rd Clinic3150WHEELERS HILLyesyesyes
Jeparit Medical Clinic3423JEPARITyesyesyes
Johnson Street Clinic3860MAFFRAyesyesyes
Joseph Banks Medical Centre3802ENDEAVOUR HILLSyesyesyes
Joseph Banks Medical Centre3802ENDEAVOUR HILLSyes
Junction Place Medical Centre3123HAWTHORN EASTyesyesyes
KING STREET MEDICAL CENTRE3106TEMPLESTOWEyesyesyes
KNOX MEDICAL CENTRE3153BAYSWATERyes
KNOX MEDICAL CENTRE3153BAYSWATERyesyesyes
Kaizen Clinics3167OAKLEIGH SOUTHyesyesyes
Kallista Medical Centre3791KALLISTAyesyesyes
Kaniva Medical Centre3419KANIVAyesyesyes
Kardinia Health Respiratory Clinic3216BELMONTyesyesyes
Karuna-maya Medicne3228JAN JUCyesyesyes
Keilor Downs Medi- Clinic3038KEILOR DOWNSyesyesyes
Keilor Downs Medi- Clinic3038KEILOR DOWNSyes
Kelletts Road Medical Centre3178ROWVILLEyesyesyes
Kensington Healthcare pty ltd3031KENSINGTONyesyesyes
Kensington Hill Medical Centre3224LEOPOLDyes
Kensington Hill Medical Centre3224LEOPOLDyesyesyes
Kerang Medical Clinic3579KERANGyesyesyes
Kerrie Road Family Medical Centre3150GLEN WAVERLEYyesyesyes
Kerrie Road Family Medical Centre3150GLEN WAVERLEYyes
Kew City Medical Centre3101KEWyesyesyes
Kew General Practice3102KEW EASTyesyesyes
Kew General Practice3102KEW EASTyes
Kew Junction Medical Clinic3101KEWyes
Kew Junction Medical Clinic3101KEWyesyesyes
Keys Medical Centre3173KEYSBOROUGHyesyesyes
Keysborough Medical Centre3173KEYSBOROUGHyesyesyes
Kialla Medical Clinic3631KIALLAyes
Kialla Medical Clinic3631KIALLAyesyesyes
Kiarivu Barracks – Mildura3500MILDURAyesyes
Kilmore District Health – Outpatients Building3764KILMOREyesyes
Kilmore Medical Centre3764KILMOREyesyesyes
Kilsyth Medical Group3137KILSYTHyes
Kilsyth Medical Group3137KILSYTHyesyesyes
King St Clinic3971YARRAMyesyesyes
Kinglake Ranges Health Centre3763KINGLAKEyesyesyes
Kings Medical Centre3021KINGS PARKyesyesyes
Kings Park Medical Centre-Hillside3037HILLSIDEyesyesyes
Kings Park Medical Centre-Hillside3037HILLSIDEyes
Kingston Village Super Clinic3226OCEAN GROVEyesyesyes
Kingsway Medical Clinic3150GLEN WAVERLEYyesyesyes
Kirkwood Plaza Medical Centre3976HAMPTON PARKyesyesyes
Kirrae Health Service Inc.3278PURNIMyesyesyes
Koo Wee Rup Medical Centre3981KOO WEE RUPyesyesyes
Koroit Pharmacy3282KOROITyesyesyes
Korumburra Medical Centre3950KORUMBURRAyesyesyes
Kunatjarra Medical Clinic3215NORTH GEELONGyesyesyes
Kyabram District Health Service3620KYABRAMyes
Kyabram Regional Clinic3620KYABRAMyes
Kyabram Regional Clinic3620KYABRAMyesyesyes
Kyneton Medical Centre3444KYNETONyes
Kyneton Medical Centre3444KYNETONyesyesyes
La Trobe St Medical3000MELBOURNEyesyesyes
LaTrobe University Medical Centre3083BUNDOORAyes
LaTrobe University Medical Centre3083BUNDOORAyesyesyes
Labuan Square Medical Centre3214NORLANEyesyesyes
Lakes Boulevard Medical3752SOUTH MORANGyesyesyes
Lakeside Medical Clinic3140LILYDALEyesyesyes
Lakeside Square Medical Centre3810PAKENHAMyesyesyes
Lakeside Square Medical Centre3810PAKENHAMyes
Lalor Family Practice3075LALORyesyesyes
Lalor Medical Centre3075LALORyesyesyes
Lalor Medical Centre3075LALORyes
Lalor Plaza Medical Centre3075LALORyesyesyes
Lancefield Medical Centre3435LANCEFIELDyesyesyes
Lang Lang Community Family Medicine3984LANG LANGyes
Lang Lang Community Family Medicine3984LANG LANGyesyesyes
Langmore Clinic3806BERWICKyesyesyes
Langpark Medical Centre3910LANGWARRINyesyesyes
Langton Medical Centre3175DANDENONGyesyesyes
Lara Medical Centre3212LARAyesyesyes
Latrobe Community Health Service – Morwell3840MORWELLyesyesyes
Launching Place Medical Centre3139LAUNCHING PLACEyesyesyes
Laurimar Medical Centre3754DOREENyes
Laurimar Medical Centre3754DOREENyesyesyes
Laverton Medical Centre3028LAVERTONyes
Laverton Medical Centre3028LAVERTONyesyesyes
Laverton Respiratory Clinic3028LAVERTONyesyesyesyes
Le Thai Medical Centre3171SPRINGVALEyesyesyes
Leongatha Community Clinic3953LEONGATHAyesyes
Leongatha Healthcare Services3953LEONGATHAyesyesyes
Lephan Medical Centre3011FOOTSCRAYyesyesyes
Lesdon Avenue Medical Centre3977CRANBOURNEyes
Lesdon Avenue Medical Centre3977CRANBOURNEyesyesyes
Liberty Avenue Medical Centre3178ROWVILLEyes
Liberty Avenue Medical Centre3178ROWVILLEyesyesyes
Lifeline Medical Centre3216BELMONTyesyesyes
Lifeline Medical Centre Romsey3434ROMSEYyesyesyes
Lilydale Doctors3140LILYDALEyes
Lilydale Doctors3140LILYDALEyesyesyes
Lilydale Medical Centre3140LILYDALEyesyesyes
Lilydale Medical Clinic3140LILYDALEyesyesyes
Lime Medical Clinic3500MILDURAyes
Lime Medical Clinic3500MILDURAyesyesyes
Lincolnville Medical Centre3033KEILOR EASTyesyesyes
Liu Medical Clinic Bundoora3083BUNDOORAyesyesyes
Livewell Medical Clinic3029TRUGANINAyesyesyes
Living Rock Medical Centre3500MILDURAyesyesyes
Long Street Family Medicine3953LEONGATHAyesyesyes
Longevity Medical Centre3109DONCASTER EASTyesyesyes
Longevity Medical Centre3109DONCASTER EASTyes
Longwarry Medical Centre3816LONGWARRYyes
Longwarry Medical Centre3816LONGWARRYyesyesyes
Lorne Medical Centre3232LORNEyesyesyes
Lotus Medical Centre3056BRUNSWICKyes
Lotus Medical Centre3056BRUNSWICKyesyesyes
Lowndes street clinic3550KENNINGTONyesyesyes
Lygon Court Medical Clinic3053CARLTONyesyesyes
Lynbrook Village Medical Centre3975LYNBROOKyesyesyes
Lyndarum Family Clinic3076EPPINGyesyesyes
Lyttleton Street Medical Clinic3450CASTLEMAINEyesyesyes
M3 Health Bayswater3153BAYSWATERyesyesyes
M3 Health Bayswater3153BAYSWATERyes
M3 Health Hobsons Bay3015SPOTSWOODyesyesyes
M3 Health Hobsons Bay3015SPOTSWOODyes
MC Medical and Dental3008DOCKLANDSyesyesyes
MED KNOX CENTRAL3152WANTIRNA SOUTHyes
MED KNOX CENTRAL3152WANTIRNA SOUTHyesyesyes
MOSTYN STREET CLINIC3450CASTLEMAINEyesyesyes
MURCHISON MEDICAL CLINIC3610MURCHISONyesyesyes
Mackie Road Clinic3165BENTLEIGH EASTyesyesyes
Macleod Medical Practice3085MACLEODyesyesyes
Maffra Medical Group3860MAFFRAyesyesyes
Maidstone Family Clinic3012MAIDSTONEyesyesyes
Main St Medical3140LILYDALEyesyesyes
Main Street Doctors3810PAKENHAMyesyesyes
Maldon Medical Clinic3463MALDONyesyesyes
Mallacoota Medical Centre3892MALLACOOTAyesyesyes
Mallee District Aboriginal Services Limited – Mildura3500MILDURAyes
Mallee District Aboriginal Services Limited – Swan Hill3585SWAN HILLyes
Mallee Track Medical Clinic Ouyen3490OUYENyes
Mallee Track Medical Clinic Ouyen3490OUYENyesyesyes
Mallee Track Medical Clinic Sea Lake3533SEA LAKEyesyesyes
Mallee Track Medical Clinic Sea Lake3533SEA LAKEyes
Malvern PRP Clinic3145MALVERN EASTyesyesyes
Mandalay Family Clinic Footscray3011FOOTSCRAYyesyesyes
Mandalay Family Clinic Hoppers Crossing3029HOPPERS CROSSINGyesyesyes
Manningham General Practice3107TEMPLESTOWE LOWERyesyesyes
Manningham General Practice3107TEMPLESTOWE LOWERyes
Manor Lakes Medical Centre3024WYNDHAM VALEyesyesyes
Mansfield District Hospital – Anderson Hall3722MANSFIELDyesyes
Mansfield Pharmacy3722MANSFIELDyesyesyes
Maple Leaf Medical Centre3074THOMASTOWNyesyesyes
Marong Medical Practice3515MARONGyesyesyes
Marong Medical Practice3515MARONGyes
Marong Medical Practice – Inglewood3517INGLEWOODyesyesyes
Marriott Waters Medical Centre3975LYNDHURSTyesyesyes
Marysville Medical Clinic3779MARYSVILLEyesyesyes
Mason Point Medical Centre3082MILL PARKyesyesyes
McCormicks Road General Practice3201CARRUM DOWNSyesyesyes
McCrae Village Clinic3938MCCRAEyesyesyes
McDonald Street Medical Centre3195MORDIALLOCyesyesyes
McIvor Medical centre3523HEATHCOTEyesyesyes
McNamara Clinic3042AIRPORT WESTyesyesyes
Mckinley Medical Centre3170MULGRAVEyesyesyes
Meadows Medical Centre VIC3028ALTONA MEADOWSyesyesyes
Medi7 Bentleigh3204BENTLEIGHyes
Medi7 Bentleigh3204BENTLEIGHyesyesyes
Medi7 Chadstone3148CHADSTONEyesyesyes
Medi7 Clayton3168CLAYTONyes
Medi7 Clayton3168CLAYTONyesyesyes
Medi7 Mooroolbark3138MOOROOLBARKyes
Medi7 Mooroolbark3138MOOROOLBARKyesyesyes
Medi7 St Kilda3004MELBOURNEyesyesyes
MedicFirst Saltwater Coast3030POINT COOKyesyesyes
Medical Centre 2913030WERRIBEEyesyesyes
Medical Centre Frankston3199FRANKSTONyesyesyes
Medical Centre Kingsville3012KINGSVILLEyesyesyes
Medical Hub @ RMIT3000MELBOURNEyesyesyes
Medical Hub @ RMIT3000MELBOURNEyes
Medical One – Elwood3184ELWOODyesyesyes
Medical One – Elwood3184ELWOODyes
Medical One – Frankston3199FRANKSTONyes
Medical One – Frankston3199FRANKSTONyesyesyes
Medical One – Greensborough3088GREENSBOROUGHyesyesyes
Medical One – Greensborough3088GREENSBOROUGHyes
Medical One – Moonee Ponds3039MOONEE PONDSyesyesyes
Medical One – Moonee Ponds3039MOONEE PONDSyes
Medical One – Moorabbin3189MOORABBINyesyesyes
Medical One – Moorabbin3189MOORABBINyes
Medical One – QV3000MELBOURNEyesyesyes
Medical One – QV3000MELBOURNEyes
Medical One – Sunshine3020SUNSHINEyes
Medical One – Sunshine3020SUNSHINEyesyesyes
Medical One – Sydenham3037SYDENHAMyes
Medical One – Sydenham3037SYDENHAMyesyesyes
Medical One – Victoria Gardens3121RICHMONDyesyesyes
Medical One – Victoria Gardens3121RICHMONDyes
Medical One – Waurn Ponds3216WAURN PONDSyesyesyes
Medical One – Waurn Ponds3216WAURN PONDSyes
Medical One Taylors Lakes3038TAYLORS LAKESyes
Medical One Taylors Lakes3038TAYLORS LAKESyesyesyes
Medical and Dental Centre 490 Springvale Road Forest Hill3131FOREST HILLyesyesyes
Medical for Everybody Aspendale Gardens3195ASPENDALE GARDENSyesyesyes
Medical for Everybody Chirnside Park3116CHIRNSIDE PARKyesyesyes
Mediclinic3169CLAYTON SOUTHyesyesyes
Medihouse Clinic3803HALLAMyesyesyes
Mediq Wallan3756WALLANyesyesyes
Mediscreen Clinic3123HAWTHORN EASTyesyesyes
Mediscreen Clinic3123HAWTHORN EASTyes
Medisurge Surgery3150WHEELERS HILLyesyesyes
Melbourne City Medical Centre3000MELBOURNEyesyesyes
Melbourne Convention and Exhibition Centre3006SOUTH WHARFyesyes
Melbourne Showgrounds3032ASCOT VALEyesyes
Melville Medical Group3044PASCOE VALE SOUTHyesyesyes
Mentone General Practice3194MENTONEyesyesyes
Mentone Medical Clinic3194MENTONEyesyesyes
Mentone medical centre ( District Family Medical Centre Mentone)3194MENTONEyesyesyes
Merbein Family Medical Practice3505MERBEINyesyesyes
Mercure Ballarat Hotel and Convention Centre3350BALLARATyesyes
Mernda Family Clinic3754MERNDAyesyesyes
Mernda Village Medical Centre3754MERNDAyesyesyes
Metung Pharmacy3904METUNGyesyesyes
Mid Valley Family Medicine3840MORWELLyesyesyes
Mid Valley Family Medicine3840MORWELLyes
Mid-town Medical Clinic3000MELBOURNEyesyesyes
Mid-town Medical Clinic3000MELBOURNEyes
Middle Camberwell Medical Centre3124CAMBERWELLyesyesyes
Middle Island Medical Clinic3280WARRNAMBOOLyesyesyes
Mildura Respiratory Clinic3500MILDURAyesyesyes
Military Road Medical Centre3034AVONDALE HEIGHTSyesyesyes
Mill Park Family Practice3082MILL PARKyesyesyes
Mill Park Superclinic3082MILL PARKyes
Mill Park Superclinic3082MILL PARKyesyesyes
Millennium Medical Centre3011FOOTSCRAYyesyesyes
Mirboo North Medical Centre3871MIRBOO NORTHyesyesyes
Mivo Park Medical Clinic3644COBRAMyesyesyes
Modern Medical Balwyn3103BALWYNyesyesyes
Modern Medical Caroline Springs3023CAROLINE SPRINGSyesyesyes
Modern Medical Craigieburn3064CRAIGIEBURNyesyesyes
Modern Medical Glenroy3046GLENROYyesyesyes
Modern Medical St Kilda Rd3004MELBOURNEyesyesyes
Monash Doctors Surgery3168CLAYTONyesyesyes
Monash University Health Services3145CAULFIELD EASTyesyesyes
Monash University Health Services – Peninsula campus3199FRANKSTONyesyesyes
Monash University Health Services, Clayton Campus3800MONASH UNIVERSITYyesyesyes
Monbulk Family Clinic3793MONBULKyes
Monbulk Family Clinic3793MONBULKyesyesyes
Mont Albert Medical Group3127SURREY HILLSyesyesyes
Monty Clinic3094MONTMORENCYyesyesyes
Moonee Ponds Medical Centre3039MOONEE PONDSyesyesyes
Moonee Ponds Super Clinic3039MOONEE PONDSyesyesyes
Moonee Ponds Super Clinic3039MOONEE PONDSyes
Moonee Vale Clinic3039MOONEE PONDSyesyesyes
Moores Road Medical Centre3793MONBULKyesyesyes
Mooroolbark District Surgery3138MOOROOLBARKyesyesyes
Mooroolbark Medical Centre3138MOOROOLBARKyesyesyes
Mooroolbark Superclinic3138MOOROOLBARKyes
Mooroolbark Superclinic3138MOOROOLBARKyesyesyes
Mooroopna Medical Centre3629MOOROOPNAyesyesyes
Mordialloc Medical Centre3195MORDIALLOCyesyesyes
Moreland General Practice3056BRUNSWICKyesyesyes
Moreland General Practice3056BRUNSWICKyes
Moreland Health Centre3058COBURGyesyesyes
Mornington Coastal Medical Centre3931MORNINGTONyesyesyes
Mornington Medical Group3931MORNINGTONyesyesyes
Mornington Village Medical Centre3931MORNINGTONyesyesyes
Mornington Village Medical Centre3931MORNINGTONyes
Morwell Respiratory Clinic3840MORWELLyesyesyes
Mossfiel Medical Centre3029HOPPERS CROSSINGyesyesyes
Mount Beauty Medical Centre3699MOUNT BEAUTYyesyesyes
Mount Beauty Vaccination Hub3699MOUNT BEAUTYyesyes
Mount Evelyn Medical Clinic3796MOUNT EVELYNyesyesyes
Mount Martha Village Clinic3934MOUNT MARTHAyes
Mount Martha Village Clinic3934MOUNT MARTHAyesyesyes
Mount Medical Clinic3160BELGRAVEyesyesyes
Mount Medical Pty Ltd3152WANTIRNAyesyesyes
Mount Street Medical Centre3084HEIDELBERGyesyesyes
Mount Waverley Clinic3149MOUNT WAVERLEYyesyesyes
Mount Waverley Medical Centre3149MOUNT WAVERLEYyes
Mount Waverley Medical Centre3149MOUNT WAVERLEYyesyesyes
Mountain Gate Medical Centre3156FERNTREE GULLYyes
Mountain Gate Medical Centre3156FERNTREE GULLYyesyesyes
Mt Clear Medical Centre3350MOUNT CLEARyes
Mt Clear Medical Centre3350MOUNT CLEARyesyesyes
Mt Evelyn Medical Surgery3796MOUNT EVELYNyesyesyes
Mt Waverley Medical Services3149MOUNT WAVERLEYyesyesyes
Murray House Clinic3806BERWICKyes
Murray House Clinic3806BERWICKyesyesyes
Murray Road Medical Centre3072PRESTONyes
Murray Road Medical Centre3072PRESTONyesyesyes
Murtoa Medical Centre3390MURTOAyesyesyes
My Doctor Coburg3058COBURGyesyesyes
My Family Medical Clinic3012KINGSVILLEyesyesyes
MyClinic Bacchus Marsh3340BACCHUS MARSHyesyesyes
MyClinic Balaclava3183BALACLAVAyesyesyes
MyClinic Camberwell3124CAMBERWELLyesyesyes
MyClinic Elsternwick3185ELSTERNWICKyesyesyes
MyClinic Hoppers Crosssing3029HOPPERS CROSSINGyesyesyes
MyClinic Melbourne3000MELBOURNEyes
MyClinic Melbourne3000MELBOURNEyes
MyClinic Melbourne3000MELBOURNEyesyesyes
MyClinic Prahran3141SOUTH YARRAyesyesyes
MyClinic South Yarra3141SOUTH YARRAyesyesyes
MyClinic South Yarra3141SOUTH YARRAyes
MyClinic St Kilda3182ST KILDAyesyesyes
MyClinic Tarneit3029TARNEITyesyesyes
MyClinic Werribee Village3030WERRIBEEyes
MyClinic Werribee Village3030WERRIBEEyesyesyes
Myers Street Family Medical Practice3220GEELONGyesyesyes
Myhealth Airport West3042AIRPORT WESTyesyesyes
Myhealth Box Hill Medical Centre3128BOX HILLyesyesyes
Myhealth Carlton3053CARLTONyesyesyes
Myhealth Dandenong3175DANDENONGyesyesyes
Myhealth Doncaster3108DONCASTERyesyesyes
Myhealth Eastland3134RINGWOODyesyesyes
Myhealth Fountain Gate3805NARRE WARRENyesyesyes
Myhealth Hampton3188HAMPTONyesyesyes
Myhealth Hampton3188HAMPTONyes
Myhealth Medical Centre – The Glen3150GLEN WAVERLEYyesyesyes
Myhealth Medical Centre Chadstone3145MALVERN EASTyesyesyes
Myhealth Medical Centre Ringwood3134RINGWOODyesyesyes
Myhealth Medical Centre Ringwood3134RINGWOODyes
Myhealth Mentone3194MENTONEyes
Myhealth Mentone3194MENTONEyesyesyes
Myhealth North Eltham Medical Center3095ELTHAM NORTHyesyesyes
Myhealth Point Cook3030POINT COOKyesyesyes
Myhealth Southland Medical Centre3192CHELTENHAMyesyesyes
Myhealth Southland Medical Centre3192CHELTENHAMyes
Myhealth St Helena3088ST HELENAyesyesyes
Myhealth medical centre Cranbourne3977CRANBOURNEyesyesyes
Myrtleford Vaccination Hub3737MYRTLEFORDyesyes
Nagambie Medical Centre3608NAGAMBIEyesyesyes
Nagambie Medical Centre3608NAGAMBIEyes
Narre Warren Clinic3805NARRE WARRENyesyesyes
Narre Warren Medical Centre3805NARRE WARRENyesyesyes
Narre Warren Medical Centre3805NARRE WARRENyes
Narregate Medical and Dental3805NARRE WARRENyesyesyes
Nathalia Medical Clinic3638NATHALIAyesyesyes
Nathalia, Cobram and Numurkah Health – Cobram3644COBRAMyesyes
Neal Street Medical Clinic3437GISBORNEyesyesyes
Neerim South Medical Centre3831NEERIM SOUTHyesyesyes
Neerim South Medical Centre3831NEERIM SOUTHyes
Nepean Health Care3190HIGHETTyes
Nepean Health Care3190HIGHETTyesyesyes
New Aged Care P/L3442WOODENDyesyesyes
New Leaf Medical Clinic3061CAMPBELLFIELDyesyesyes
New Street Medical Centre3186BRIGHTONyes
New Street Medical Centre3186BRIGHTONyesyesyes
NewHope Medical3130BLACKBURN NORTHyesyesyes
Newcomb Central medical centre3219NEWCOMByesyesyes
Newcomb Women and Children’s Medical Centre3219NEWCOMByesyesyes
Newtown Medical Centre3220NEWTOWNyesyesyes
Next Practice Black Rock3193BLACK ROCKyesyesyes
Next Practice Health – Prahran3181PRAHRANyesyesyes
Nguyen Family Medical Clinic3171SPRINGVALEyesyesyes
Nhill Medical Centre3418NHILLyesyesyes
Niddrie Clinic3042NIDDRIEyesyesyes
Niddrie Medical3042NIDDRIEyes
Niddrie Medical3042NIDDRIEyesyesyes
Nightingale Clinic3465MARYBOROUGHyesyesyes
Nillumbik Medical Centre3095ELTHAMyes
Nillumbik Medical Centre3095ELTHAMyes
Nillumbik Medical Centre3095ELTHAMyesyesyes
Noble Medical Clinic3174NOBLE PARK NORTHyesyesyes
Norlane Medical Centre3214NORLANEyesyesyes
North Balwyn Medical Clinic3104BALWYN NORTHyesyesyes
North Blackburn Square Medical Clinic3130BLACKBURN NORTHyes
North Blackburn Square Medical Clinic3130BLACKBURN NORTHyesyesyes
North Brighton Medical3186BRIGHTONyesyesyes
North Coburg Medical Centre3058COBURG NORTHyesyesyes
North Dandenong Clinic3175DANDENONG NORTHyesyesyes
North Fawkner Family Clinic3060FAWKNERyesyesyes
North Reservoir Medical Centre3073RESERVOIRyesyesyes
North Richmond Community Health Centre3121RICHMONDyes
North Richmond Community Health Centre3121RICHMONDyesyesyes
North Ringwood Medical Centre3134RINGWOOD NORTHyesyesyes
North Road Medical3162CAULFIELD SOUTHyesyesyes
North Road Medical Oakleigh3166OAKLEIGHyesyesyes
Northcote Medical3070NORTHCOTEyesyesyes
Northern District Community Health3579KERANGyesyesyes
Northern Medicals3076EPPINGyes
Northern Medicals3076EPPINGyesyesyes
Northland Medical Centre3072PRESTONyesyesyes
Northland Medical Centre3072PRESTONyes
Northside Clinic3068FITZROY NORTHyesyesyes
Northumberland Medical Centre3020SUNSHINE NORTHyesyesyes
Nunawading Clinic3131NUNAWADINGyesyesyes
Nunawading Clinic3131NUNAWADINGyes
Nyora Medical Centre3987NYORAyesyesyes
O’Shea Medical3806BERWICKyes
O’Shea Medical3806BERWICKyesyesyes
Oakhill Clinic Pty Ltd3073RESERVOIRyesyesyes
Oakleigh Family Medical Centre3166OAKLEIGHyes
Oakleigh Family Medical Centre3166OAKLEIGHyesyesyes
Ocean Grove Medical Clinic3226OCEAN GROVEyesyesyes
Ocean Grove Medical Clinic3226OCEAN GROVEyes
Ochre Health Lancefield Country Practice3435LANCEFIELDyes
Ochre Health Lancefield Country Practice3435LANCEFIELDyesyesyes
Ochre Health Medical Centre Clunes3370CLUNESyesyesyes
Ochre Health Medical Centre Cohuna3568COHUNAyesyesyes
Ochre Health Medical Centre Creswick/Clunes3363CRESWICKyesyesyes
Officer Family Medical Clinic3809OFFICERyesyesyes
Officer Medical Centre and Arena Medical Centre3809OFFICERyesyesyes
Ogam Medical3141SOUTH YARRAyesyesyes
Omeo Medical Centre3898OMEOyesyesyes
Omnicare Medical Clinic3006SOUTHBANKyesyesyes
One West Family CLinic3023CAIRNLEAyesyesyes
Ontario Family Practice3500MILDURAyesyesyes
Ontario Medical Clinic3500MILDURAyesyesyes
Onyx Medical Clinic3500MILDURAyesyesyes
Orbost Medical Centre3888ORBOSTyes
Orbost Medical Clinic3888ORBOSTyesyesyes
Oriel Road Medical Centre3079IVANHOEyesyesyes
Orion Medical Centre3156UPPER FERNTREE GULLYyesyesyes
Ormond Medical Centre3204ORMONDyesyesyes
Otway Medical Clinic3250COLACyesyesyes
Our Medical Home Cranbourne3977CRANBOURNE WESTyesyesyes
Our Medical Home Cranbourne3977CRANBOURNE WESTyes
Our Medical Home Williams Landing3027WILLIAMS LANDINGyesyesyes
Outlook Drive Medical Centre3175DANDENONG NORTHyesyesyes
Ovens Medical Group3677WANGARATTAyesyesyes
PAKENHAM MEDICAL CLINIC3810PAKENHAMyesyesyes
PVH Medical3044PASCOE VALEyesyesyes
Pakenham Family Health3810PAKENHAMyesyesyes
Pakenham Family Health3810PAKENHAMyes
Pakenham Medical Centre3810PAKENHAMyesyesyes
Pakenham Superclinic3810PAKENHAMyesyesyes
Palmers Medical Centre3029TRUGANINAyesyesyes
Palmers Medical Centre Woodlea (formerly called MyDoctor Woodlea)3336AINTREEyesyesyes
Paramount Medical Clinic3000MELBOURNEyesyesyes
Park Avenue Medical Centre3977CRANBOURNEyesyesyes
Park Orchards Family Practice3114PARK ORCHARDSyes
Park Orchards Family Practice3114PARK ORCHARDSyesyesyes
Park Street General Practice3220GEELONGyesyesyes
Parkdale Medical Surgery3195PARKDALEyesyesyes
Parkhill Medical Centre3806BERWICKyesyesyes
Parkmore Medical Centre3173KEYSBOROUGHyes
Parkmore Medical Centre3173KEYSBOROUGHyesyesyes
Parkview Clinic3805NARRE WARRENyes
Parkview Clinic3805NARRE WARRENyesyesyes
Parkville Precinct Medical3052PARKVILLEyesyesyes
Parkway Medical Centre3976HAMPTON PARKyesyesyes
Parkwood Green Medical3037HILLSIDEyesyesyes
Parkwood Green Medical3037HILLSIDEyes
Parkwood Green Medical Romsey3434ROMSEYyesyesyes
Pascoe Vale Rd Family Clinic3047BROADMEADOWSyesyesyes
Pascoe Vale Road Medical Centre3048COOLAROOyesyesyes
Patrick Street Family Practice3380STAWELLyesyesyes
Patrick Street Family Practice3380STAWELLyes
Paynesville Medical Centre3880PAYNESVILLEyesyesyes
Peak Medical GPC3029HOPPERS CROSSINGyesyesyes
Peak Medical GPC3029HOPPERS CROSSINGyes
Peninsula Family General Practice3199FRANKSTONyes
Peninsula Family General Practice3199FRANKSTONyesyesyes
Peninsula Family Medical Practice3226OCEAN GROVEyesyesyes
Peninsula Health – Rosebud3940CAPEL SOUNDyes
Phillipson Street Clinic3677WANGARATTAyes
Phillipson Street Clinic3677WANGARATTAyesyesyes
Pier Street Medical Centre3018ALTONAyesyesyes
Pinnacle Medical Centre3027WILLIAMS LANDINGyes
Pinnacle Medical Centre3027WILLIAMS LANDINGyesyesyes
Plenty Ranges Arts and Convention Centre – South Morang3752SOUTH MORANGyesyes
Plenty Valley Medical Centre3752SOUTH MORANGyesyesyes
Poath Road Clinic3166HUGHESDALEyesyesyes
Point Cook Medical Centre3030POINT COOKyesyesyes
Point Lonsdale Medical Group3225POINT LONSDALEyes
Point Lonsdale Medical Group3225POINT LONSDALEyesyesyes
Polaris Medical Centre3083BUNDOORAyesyesyes
Port Fairy Medical Clinic3284PORT FAIRYyesyesyes
Port Melbourne Respiratory Clinic3207PORT MELBOURNEyesyesyesyes
Port Melbourne Vaccination Clinic3207PORT MELBOURNEyesyesyes
Pound Road Medical Centre3805NARRE WARREN SOUTHyesyesyes
Prahran Covid Vaccination Clinic3181PRAHRANyesyesyesyes
Prahran East Medical Centre3181WINDSORyes
Prahran East Medical Centre3181WINDSORyesyesyes
Prahran Market Clinic3181PRAHRANyesyesyes
Premier Health Partners3003WEST MELBOURNEyesyesyes
Premium Care Medical Centre3021ST ALBANSyesyesyes
Premium Care Medical Centre3021ST ALBANSyes
Preston Doctors Clinic3072PRESTONyesyesyes
Preston Doctors Clinic3072PRESTONyes
Preston Market Medical Centre3072PRESTONyes
Preston Market Medical Centre3072PRESTONyesyesyes
Primary Medical and Dental3337MELTONyesyesyes
Primary Medical and dental highett3190HIGHETTyesyesyes
Princes Highway Medical Centre3030WERRIBEEyesyesyes
Progress Medical Centre – The Pines3109DONCASTER EASTyesyesyes
Progress Medical Centre – The Pines3109DONCASTER EASTyes
Prohealth Family Medical Centre3977CRANBOURNE EASTyesyesyes
Purruna Medical Centre3149MOUNT WAVERLEYyesyesyes
Q1 Medical3030WERRIBEEyesyesyes
Q1 Medical – Highpoint3032MARIBYRNONGyesyesyes
Q1 Medical – Hoppers Crossing3029HOPPERS CROSSINGyesyesyes
Queen Parade Medical Centre3068FITZROY NORTHyesyesyes
Quinn Street Clinic3636NUMURKAHyes
Quinn Street Clinic3636NUMURKAHyesyesyes
ROCHDALE MEDICAL CENTRE3075LALORyesyesyes
Rainbow General Practice3424RAINBOWyesyesyes
Rainbow General Practice3424RAINBOWyes
Ranges Medical3438NEW GISBORNEyesyesyes
Rapha Bulk Billing Medical Centre3340DARLEYyesyesyes
Raven Medical Dental Centre3805NARRE WARRENyesyesyes
Raymond McMahon Medical Centre3802ENDEAVOUR HILLSyesyesyes
RealCare Health Clinic3205SOUTH MELBOURNEyes
RealCare Health Clinic3205SOUTH MELBOURNEyesyesyes
Recreation Medical Centre3143ARMADALEyesyesyes
Recreation Medical Centre3143ARMADALEyes
Red Hill Medical Centre3937RED HILLyes
Red Hill Medical Centre3937RED HILLyesyesyes
Remedium Medical Clinic3174NOBLE PARKyesyesyes
Research Medical Centre3095RESEARCHyesyesyes
Reservoir Medical Centre3073RESERVOIRyesyesyes
Reservoir Medical Group3073RESERVOIRyes
Reservoir Medical Group3073RESERVOIRyesyesyes
Resolve Medical Centre Melton3337MELTONyesyesyes
Resolve Medical Centre Sunbury3429SUNBURYyesyesyes
Resolve Medical Centre Werribee3030WERRIBEEyesyesyes
Revita Medical and Skin Clinic3192CHELTENHAMyesyesyes
Rich River Health Group3564ECHUCAyesyesyes
Rich River Health Group3564ECHUCAyes
Richmond General Medical Centre3121RICHMONDyesyesyes
Richmond Heights Medical Centre3121RICHMONDyesyesyes
Richmond hill medical centre3121CREMORNEyesyesyes
Riddell Country Practice3431RIDDELLS CREEKyesyesyes
Ringwood Community Clinic (Braeside Avenue)3134RINGWOODyes
Ringwood Family Medical centre3134RINGWOODyesyesyes
Ringwood Medical Clinic (Wantirna Road Medical Centre)3134RINGWOODyesyesyes
Ringwood Medical Health Centre3134RINGWOODyesyesyes
Ringwood Medical Health Centre3134RINGWOODyes
Ringwood Respiratory Clinic3134RINGWOODyesyesyesyes
Ripponlea Medical3185RIPPONLEAyes
Ripponlea Medical3185RIPPONLEAyesyesyes
Rise Medical Centre Officer3809OFFICERyesyesyes
Riverdale Healthplus3029TARNEITyesyesyes
Rivergum Village Medical Centre3082MILL PARKyesyesyes
Riverstone Medical Practice3754DOREENyesyesyes
Robinson Street Medical Centre3260CAMPERDOWNyesyesyes
Robinson Street Medical Centre3260CAMPERDOWNyes
Robinvale District Medical Centre3549ROBINVALEyesyesyes
Robinvale District Medical Centre3549ROBINVALEyes
Rochester Medical Clinic3561ROCHESTERyesyesyes
Romsey Medical3434ROMSEYyesyesyes
Rosamond Medical Centre3012MAIDSTONEyesyesyes
Rosanna Medical Group3084ROSANNAyesyesyes
Rosebud Respiratory Clinic3939ROSEBUDyesyesyesyes
Rosebud Superclinic3939ROSEBUDyesyesyes
Rosstown Family Medical Centre3163CARNEGIEyesyesyes
Rowville Central clinic3178ROWVILLEyesyesyes
Rowville Central clinic3178ROWVILLEyes
Rowville Health3178ROWVILLEyesyesyes
Rowville Medical Clinic3178ROWVILLEyesyesyes
Rowville Respiratory Clinic3178ROWVILLEyesyesyesyes
Roxburgh Park Superclinic3064ROXBURGH PARKyesyesyes
Royal Exhibition Building3053CARLTONyesyes
Royal Medical Center3840MORWELLyesyesyes
Royal Park Medical3051NORTH MELBOURNEyesyesyes
Rutherglen Medical Centre3685RUTHERGLENyesyesyes
Rutherglen Medical Centre3685RUTHERGLENyes
Rye Family Clinic3941RYEyesyesyes
SIA Croydon3136CROYDONyes
SIA Croydon3136CROYDONyesyesyes
SIA Essendon3040ESSENDONyes
SIA Essendon3040ESSENDONyesyesyes
SIA Medical Centre Box Hill3128BOX HILLyes
SIA Medical Centre Box Hill3128BOX HILLyesyesyes
SIA Medical Centre Moonee Ponds3039MOONEE PONDSyesyesyes
SUPERNOVA MEDICAL CENTRE3029TARNEITyesyesyes
Safety Beach Medical And Wellness Practice3936SAFETY BEACHyesyesyes
Saint Lukes Medical Centre3844TRARALGONyesyesyes
Saint Mary Medical Centre3437GISBORNEyesyesyes
Sale Medical Centre3850SALEyesyesyes
Sale Medical Centre3850SALEyes
San Remo Medical Clinic3925SAN REMOyesyesyes
San Remo Medical Clinic3925SAN REMOyes
Sanctuary Lake Medical Practice3030POINT COOKyesyesyes
Sandhurst Medical Practice3550BENDIGOyesyesyes
Sandown Racecourse3171SPRINGVALEyesyes
Sandringham Ambulatory Care Centre3191SANDRINGHAMyesyesyes
Sandringham Medical Centre3191SANDRINGHAMyes
Sandringham Medical Centre3191SANDRINGHAMyesyesyes
Sandringham Medical Centre3191SANDRINGHAMyes
Scope Medical Centre3620KYABRAMyesyesyes
Seaford Beach Family Clinic3198SEAFORDyes
Seaford Beach Family Clinic3198SEAFORDyesyesyes
Seaport Medical Centre3305PORTLANDyesyesyes
Seaport Medical Centre3305PORTLANDyes
Seaport Medical Centre3305PORTLANDyes
Seaview Family Medical Centre3193BEAUMARISyesyesyes
Sebastopol Medical Centre3356SEBASTOPOLyesyesyes
Selby Family Clinic3159SELBYyesyesyes
Service Street Medical Centre3875BAIRNSDALEyesyesyes
Settlement Road Clinic3074THOMASTOWNyesyesyes
Seville Medical Centre3139SEVILLEyesyesyes
Seymour Health3660SEYMOURyes
Seymour Medical Clinic3660SEYMOURyes
Seymour Medical Clinic3660SEYMOURyesyesyes
Seymour Street Medical & Dental Centre Ringwood3134RINGWOODyesyesyes
Sheehans Medical Centre3130BLACKBURN SOUTHyesyesyes
Shepparton Showgrounds – McIntosh Centre3630SHEPPARTONyesyes
Sia Burwood3125BURWOODyesyesyes
Sia Footscray3011FOOTSCRAYyesyesyes
Sia Footscray3011FOOTSCRAYyes
Sia Montrose3765MONTROSEyesyesyes
Silverline Health Care3500MILDURAyesyesyes
Silverton Medical Clinic3174NOBLE PARK NORTHyesyesyes
Skye Medical Centre3977SKYEyesyesyes
Somerton Road Medical Centre3064ROXBURGH PARKyesyesyes
Somerville Doctors3912SOMERVILLEyesyesyes
Somerville Medical Centre3912SOMERVILLEyesyesyes
Somerville Village Clinic3912SOMERVILLEyesyesyes
Sonic Healthplus Melbourne CBD3000MELBOURNEyesyesyes
Sorrento Medical Centre3943SORRENTOyes
Sorrento Medical Centre3943SORRENTOyesyesyes
South Barwon Medical Centre3216BELMONTyesyesyes
South Caulfield Family Medical Clinic3162CAULFIELD SOUTHyesyesyes
South Coast Medical (Blairgowrie)3942BLAIRGOWRIEyesyesyes
South Coast Medical (Dromana)3936DROMANAyesyesyes
South Coast Medical (Rosebud)3940CAPEL SOUNDyes
South Coast Medical (Rosebud)3940CAPEL SOUNDyesyesyes
South Coast Medical (Rye)3941RYEyesyesyes
South Gippsland Family Medicine3995WONTHAGGIyesyesyes
South Gippsland Family Medicine3995WONTHAGGIyes
South Morang medical center3752SOUTH MORANGyesyesyes
South Valley Road Medical Centre3216HIGHTONyesyesyes
South Wangaratta Medical Centre3677WANGARATTAyesyesyes
South West Healthcare Vaccination Centre – Warrnambool3280WARRNAMBOOLyesyes
South Yarra Clinic3141SOUTH YARRAyesyesyes
South Yarra Medical3141SOUTH YARRAyesyesyes
Southend Medical Centre3188HAMPTONyes
Southend Medical Centre3188HAMPTONyesyesyes
Southern Cross Medical Centre3976HAMPTON PARKyesyesyes
Southern Peninsula Family Medical3939ROSEBUDyesyesyes
Southgate Medical Centre3006SOUTHBANKyes
Southgate Medical Centre3006SOUTHBANKyesyesyes
Springhill Medical Centre3977CRANBOURNEyesyesyes
Springs Medical Daylesford3460DAYLESFORDyes
Springs Medical Daylesford3460DAYLESFORDyesyesyes
Springvale Family Healthcare3171SPRINGVALEyesyesyes
Springvale Health Care Centre3171SPRINGVALEyesyesyes
Springvale South Medical Centre3172SPRINGVALE SOUTHyesyesyes
St Albans Complete Health Care3021ST ALBANSyesyesyes
St Albans Family Doctors Clinic3021ST ALBANSyes
St Albans Family Doctors Clinic3021ST ALBANSyesyesyes
St Antony Medical Centre3810PAKENHAMyesyesyes
St Arnaud Medical Centre3478ST ARNAUDyesyesyes
St George’s Family Practice3033KEILOR EASTyesyesyes
St John of God Hospital – Berwick3806BERWICKyesyes
St Kerellos Medical Centre3194MENTONEyesyesyes
St Kilda Medical Group3182ST KILDAyesyesyes
St Kilda South Medical Clinic3184ELWOODyesyesyes
St Kilda Superclinic3182ST KILDAyesyesyes
St Kilda Superclinic3182ST KILDAyes
St Kyrollos Family Clinic3058COBURGyesyesyes
St Leonards Surgery3223ST LEONARDSyesyesyes
St Mark’s Medical Centre3977CRANBOURNE NORTHyesyesyes
St Mary Medical Centre3088GREENSBOROUGHyesyesyes
St Mary Medical Centre3201CARRUM DOWNSyesyesyes
St Mary’s Clinic3021ST ALBANSyes
St Mary’s Clinic3021ST ALBANSyesyesyes
St Mina Medical Centre3803HALLAMyesyesyes
St. Johns Family Medical Centre3171SPRINGVALEyesyesyes
Standish Street Surgery3737MYRTLEFORDyes
Standish Street Surgery3737MYRTLEFORDyesyesyes
Star Health – South Melbourne3205SOUTH MELBOURNEyesyesyes
Station Medical Centre3338MELTON SOUTHyesyesyes
Station Medical Centre3338MELTON SOUTHyes
Station Road Medical Centre – Deer Park3023DEER PARKyesyesyes
Station Street Clinic3810PAKENHAMyesyesyes
Station Street Clinic3810PAKENHAMyes
Stawell Medical Centre3380STAWELLyesyesyes
Stephensons Medical Centre3149MOUNT WAVERLEYyesyesyes
Stepping Stones Medical Centre3764KILMOREyesyesyes
Stetho Health Cranbourne Medical Centre3977CRANBOURNEyesyesyes
Stillpoint Medical3179SCORESBYyesyesyes
Stirling Medical Centre3977CRANBOURNE NORTHyes
Stirling Medical Centre3977CRANBOURNE NORTHyesyesyes
Stratford Medical Centre Victoria3862STRATFORDyesyesyes
Strath Village Medical Centre3550KENNINGTONyesyesyes
Strathdale Medical Centre3550STRATHDALEyesyesyes
Stud Park Medical and Dental Centre3178ROWVILLEyesyesyes
Stud Road Medical Centre3175DANDENONGyesyesyes
Summerhill Medical Centre3073RESERVOIRyesyesyes
Summit Medical Group3056BRUNSWICKyesyesyes
Sun Crescent Medical Clinic3020SUNSHINEyesyesyes
Sunbury Medical Centre3429SUNBURYyesyesyes
Sunbury Square Medical Centre3429SUNBURYyesyesyes
Sunraysia Community Health Services3500MILDURAyesyesyes
Sunraysia Medical Centre3496RED CLIFFSyesyesyes
Sunshine Brimbank Clinic3020SUNSHINEyesyesyes
Sunshine Central Medical Clinic3020SUNSHINEyesyesyes
Sunshine City Medical Centre3020SUNSHINEyes
Sunshine City Medical Centre3020SUNSHINEyesyesyes
Sunshine Marketplace Medical Centre3020SUNSHINEyesyesyes
Sunshine Ultimate Care Clinic3020SUNSHINEyesyesyes
Sunshine Ultimate Care Clinic3020SUNSHINEyes
Surfcoast Medical Centre3228TORQUAYyesyesyes
Surfcoast Medical Centre3228TORQUAYyes
Surrey Hills Health Matters3127SURREY HILLSyesyesyes
Surrey Hills Medical Centre3127SURREY HILLSyesyesyes
Sussex Medical Centre3044PASCOE VALEyesyesyes
Swan Hill Medical Group3585SWAN HILLyesyesyes
Swan Hill Primary Health Medical Centre3585SWAN HILLyesyesyes
Swan Hill Primary Health Medical Centre3585SWAN HILLyes
Swan Hill Respiratory Clinic3585SWAN HILLyesyesyesyes
Swanston Street Medical Centre3000MELBOURNEyesyesyes
Sydenham Medical Centre3037SYDENHAMyesyesyes
Sydenham Medical Centre3037SYDENHAMyes
T L Lim Surgery3104BALWYN NORTHyesyesyes
T Liveriadis and Assoc Family Medical Clinic3148CHADSTONEyesyesyes
TLC Medical Clinic3174NOBLE PARKyesyesyes
TLC Primary Care – Frankston North3200FRANKSTON NORTHyesyesyes
TLC Primary Care- Altona North3025ALTONA NORTHyesyesyes
TLC Primary Care- Armstrong Creek3217ARMSTRONG CREEKyesyesyes
TLC Primary Care- Belmont3216BELMONTyes
TLC Primary Care- Belmont3216BELMONTyesyesyes
TLC Primary Care- Clifton Hill3068FITZROY NORTHyesyesyes
TLC Primary Care- Donvale3111DONVALEyesyesyes
TLC Primary Care- Hallam3803HALLAMyesyesyes
TLC Primary Care- Noble Park3174NOBLE PARKyesyesyes
TLC Primary Care- Wallington3222WALLINGTONyesyesyes
TLC Primary Care- Whittlesea3757WHITTLESEAyesyesyes
TOTAL CARE MEDICAL CENTRE3028LAVERTONyesyesyes
TRANEIT CENTRAL MEDICAL CENTRE3029TARNEITyesyesyes
Tailored Medical Group3207PORT MELBOURNEyesyesyes
Tallangatta Medical Centre3700TALLANGATTAyesyesyes
Tanjil Place Medical3825MOEyesyesyes
Tanti Creek General Practice3931MORNINGTONyesyesyes
Tarneit Family Medical and Dental Centre3029TARNEITyesyesyes
Tarneit west Medical Centre3029TARNEITyesyesyes
Tatura Medical Centre3616TATURAyesyesyes
Taylors Hill Medical Clinic3037TAYLORS HILLyesyesyes
Teesdale Family Medical Centre3328TEESDALEyesyesyes
Temple Hills Medical Centre3109DONCASTER EASTyesyesyes
Terang Medical Clinic3264TERANGyesyesyes
The Avenue Family Medical Clinic3977CRANBOURNE NORTHyesyesyes
The Camperdown Clinic3260CAMPERDOWNyesyesyes
The Clinic Altona3018ALTONAyesyesyes
The Clinic Bulleen3105BULLEENyesyesyes
The Clinic Complete Family Medical and Skin Centre3030WERRIBEEyes
The Clinic Complete Family Medical and Skin Centre3030WERRIBEEyesyesyes
The Clinic Footscray3011FOOTSCRAYyes
The Clinic Footscray3011FOOTSCRAYyesyesyes
The Clinic Sunshine3020SUNSHINEyesyesyes
The Clinic Williamstown3016WILLIAMSTOWNyes
The Clinic Williamstown3016WILLIAMSTOWNyesyesyes
The Cottage Medical Centre3216GROVEDALEyesyesyes
The Cove Family Medical Centre3197PATTERSON LAKESyesyesyes
The Crane General Practice3068CLIFTON HILLyesyesyes
The Doctors Werribee3030WERRIBEEyesyesyes
The First Step Program3182ST KILDAyesyesyes
The Glen Superclinic3150GLEN WAVERLEYyesyesyes
The Hastings Clinic3915HASTINGSyesyesyes
The Healthcare Centre Morwell3840MORWELLyesyesyes
The Highton Clinic3216HIGHTONyesyesyes
The Highton Clinic3216HIGHTONyes
The Hills Medical3788OLINDAyesyesyes
The Local Doctor3079IVANHOEyesyesyes
The Local Doctor – Diamond Creek3089DIAMOND CREEKyesyesyes
The Medical Clinic Beaconsfield3807BEACONSFIELDyesyesyes
The Medical Clinic Beaconsfield3807BEACONSFIELDyes
The Medical Clinic Hawthorn3122HAWTHORNyes
The Medical Clinic Hawthorn3122HAWTHORNyesyesyes
The Medical Corner3020SUNSHINE WESTyesyesyes
The Quay Family Healthcare3228TORQUAYyesyesyes
The Station on Tanti3931MORNINGTONyesyesyes
The Surgery Bulleen3105BULLEENyes
The Surgery Bulleen3105BULLEENyesyesyes
The Western Medical Centre3012KINGSVILLEyesyesyes
The Western Medical Centre3012KINGSVILLEyes
Thompson Road Clinic3977CRANBOURNE NORTHyesyesyes
Thompson Road Clinic3977CRANBOURNE NORTHyes
Ti-Tree Family Doctors3930MOUNT ELIZAyesyesyes
Timboon Clinic3268TIMBOONyesyesyes
Together Medical Family Practice3180KNOXFIELDyesyesyes
Toorak Medical Centre3142TOORAKyesyesyes
Toorak Village Medical Centre3142TOORAKyesyesyes
Tooronga Family Medical3146GLEN IRISyes
Tooronga Family Medical3146GLEN IRISyesyesyes
Top Care Medical centre3152WANTIRNA SOUTHyesyesyes
Top Care Vermont3133VERMONTyesyesyes
Towerhill Medical Centre3199FRANKSTONyesyesyes
Trafalgar Medical3824TRAFALGARyesyesyes
Traralgon Doctors3844TRARALGONyesyesyes
Traralgon Medical Centre3844TRARALGONyesyesyes
Traralgon Polyclinic3844TRARALGONyesyesyes
Traralgon Racecourse3844TRARALGON EASTyesyes
Tristar Medical Group – Avoca3467AVOCAyesyesyes
Tristar Medical Group – Dandenong3175DANDENONGyesyesyes
Tristar Medical Group – Deer Park3023DEER PARKyesyesyes
Tristar Medical Group – Eaglehawk3556EAGLEHAWKyesyesyes
Tristar Medical Group – Epping3076EPPINGyesyesyes
Tristar Medical Group – Epsom3551EPSOMyesyesyes
Tristar Medical Group – Geelong3216GROVEDALEyesyesyes
Tristar Medical Group – Horsham3400HORSHAMyesyesyes
Tristar Medical Group – Kangaroo Flat3555KANGAROO FLATyesyesyes
Tristar Medical Group – Kialla3631KIALLAyesyesyes
Tristar Medical Group – Red Cliffs3496RED CLIFFSyesyesyes
Tristar Medical Group – Sebastopol3356SEBASTOPOLyesyesyes
Tristar Medical Group – Wodonga3690WODONGAyesyesyes
Tristar Medical Group Sunbury3429SUNBURYyesyesyes
Tristar Medical Group- Mildura Ontario3500MILDURAyesyesyes
Tristar Medical Group- Swan Hill3585SWAN HILLyesyesyes
Tristar Medical Group-Mildura Langtree3500MILDURAyes
Tristar Medical Group-Mildura Langtree3500MILDURAyesyesyes
Tristar medical Group – Ararat3377ARARATyesyesyes
Tristar medical Group Torquay3228TORQUAYyesyesyes
Tullamarine Complete Health Centre3043TULLAMARINEyes
Tullamarine Complete Health Centre3043TULLAMARINEyesyesyes
Tunstall Square Family Medical Centre3111DONVALEyesyesyes
Tunstall Square Family Medical Centre3111DONVALEyes
Tunstall Square Medical Centre3109DONCASTER EASTyesyesyes
Turn The Corner Medical Clinic3070NORTHCOTEyesyesyes
Tyabb Health3913TYABByesyesyes
UFS Covid Vaccination Clinic3350BALLARAT CENTRALyesyesyesyes
UFS Dispensaries Ltd (Buninyong)3357BUNINYONGyesyesyes
Ultra Health Care3192CHELTENHAMyesyesyes
Umbrella Health (Wodonga) PTY LTD3690WEST WODONGAyesyesyes
Unique Medical3977CRANBOURNEyesyesyes
United Medical Centre Waverley3170MULGRAVEyesyesyes
United Medical Centre moe3825MOEyesyesyes
Upper Beaconsfield GP Practice3808BEACONSFIELD UPPERyesyesyes
Upper Beaconsfield GP Practice3808BEACONSFIELD UPPERyes
Upwey Doctors3158UPWEYyesyesyes
Utopia Refugee & Asylum Seeker Health3029HOPPERS CROSSINGyesyesyes
VIC Medical Doctors northcote3070NORTHCOTEyesyesyes
Valewood Clinic3170MULGRAVEyesyesyes
Vermont Health Care3133VERMONTyesyesyes
Vermont Health Care3133VERMONTyes
Vermont Medical Clinic3133VERMONT SOUTHyes
Vermont Medical Clinic3133VERMONT SOUTHyesyesyes
Vermont South Health Care Clinic3133VERMONT SOUTHyesyesyes
Verve Family Doctors3111DONVALEyesyesyes
Verve Family Doctors3111DONVALEyes
Vic Medical Doctors Doncaster3108DONCASTERyesyesyes
Victoria Crescent Medical Centre3149MOUNT WAVERLEYyesyesyes
Victoria Harbour Medical Centre3008DOCKLANDSyesyesyes
Victoria Harbour Medical Centre3008DOCKLANDSyes
Victoria Road Medical Center3070NORTHCOTEyesyesyes
Victoria Street Medical Clinic3820WARRAGULyesyesyes
Victoria Street Medical Group3056BRUNSWICKyesyesyes
Victorian Aboriginal Health Service Epping3076EPPINGyesyesyes
Viewbank Family Medical Group3084VIEWBANKyesyesyes
Viewbank Family Medical Group3084VIEWBANKyes
Viewpoint Medical Centre3116CHIRNSIDE PARKyesyesyes
Village Clinic3930MOUNT ELIZAyesyesyes
Village Family Medical Centre3201CARRUM DOWNSyesyesyes
Vineyard Medical Centre3429SUNBURYyes
Vineyard Medical Centre3429SUNBURYyesyesyes
Vital Medical Centre Epping3076EPPINGyesyesyes
Vitality Medical Health Centre3146GLEN IRISyesyesyes
Vogue Medical3141SOUTH YARRAyesyesyes
WRAD Medical Service – Handbury Medical Suites3280WARRNAMBOOLyesyesyes
Wallan Family Practice3756WALLANyesyesyes
Wallan Medical & Specialist Centre3756WALLANyes
Wallan Medical & Specialist Centre3756WALLANyesyesyes
Wallan Respiratory Clinic3756WALLANyesyesyesyes
Walwa Medical Clinic3709WALWAyesyesyes
Wangaratta Medical Centre3677WANGARATTAyesyesyes
Wangaratta Vaccination Hub3677WANGARATTAyesyes
Wantirna Mall Clinic3152WANTIRNAyesyesyes
Wantirna Medical Clinic3152WANTIRNAyesyesyes
Wantirna South Medical Centre3152WANTIRNA SOUTHyesyesyes
Waranga Medical Centre3612RUSHWORTHyes
Waranga Medical Centre3612RUSHWORTHyesyesyes
Warburton Medical Group3799WARBURTONyesyesyes
Warragul – The Goods Shed3820WARRAGULyesyes
Warragul Family Medicine3820WARRAGULyesyesyes
Warragul Respiratory Clinic3820WARRAGULyesyesyesyes
Warralily Family Medical Practice3217ARMSTRONG CREEKyesyesyes
Warrandyte Medical Centre3113WARRANDYTEyesyesyes
Warrandyte Road Clinic3134RINGWOODyes
Warrandyte Road Clinic3134RINGWOODyesyesyes
Warrnambool Medical Clinic -Target Branch3280WARRNAMBOOLyesyesyes
Warrnambool Medical Clinic -Target Branch3280WARRNAMBOOLyes
Warrnambool Respiratory Clinic3280WARRNAMBOOLyesyesyes
Watergardens Medical Centre3038TAYLORS LAKESyesyesyes
Watervale Medical Centre3037TAYLORS HILLyesyesyes
Watsonia Central Medical Clinic3087WATSONIAyesyesyes
Watsonia General Practice3087WATSONIAyesyesyes
Waverley Family healthcare / Anytime Helathcare3149MOUNT WAVERLEYyes
Waverley Family healthcare / Anytime Helathcare3149MOUNT WAVERLEYyesyesyes
Waverley General Practice3150GLEN WAVERLEYyesyesyes
Waverley General Practice3150GLEN WAVERLEYyes
Waverley Medical Centre3150GLEN WAVERLEYyesyesyes
Waverley Police Road Medical Centre3174NOBLE PARK NORTHyesyesyes
Wedderburn Health Clinic3518WEDDERBURNyesyesyes
Wedderburn Health Clinic3518WEDDERBURNyes
Wellcrest Medical Centre Tarneit3029TARNEITyesyesyes
Wellington Respiratory Clinic (Inglis Medical Centre)3850SALEyesyesyesyes
Wellness Medical Clinic3630SHEPPARTONyesyesyes
Wellness Medicine3068CLIFTON HILLyesyesyes
Wellness Superclinic3171SPRINGVALEyesyesyes
Wells Road Medical Centre3196CHELSEA HEIGHTSyesyesyes
Werribee Group Healthcare3029HOPPERS CROSSINGyesyesyes
Werribee Health Care3030WERRIBEEyesyesyes
Werribee Medical & Dental Centre3030WERRIBEEyesyesyes
Werribee Medical Centre3030WERRIBEEyesyesyes
West Gippsland Medical Clinic3820WARRAGULyesyesyes
West Heidelberg Medical Holdings Pty Ltd3081HEIDELBERG WESTyesyesyes
Westcare Medical Centre3337MELTON WESTyesyesyes
Westcare Medical Centre3337MELTON WESTyes
Western Family Medical Centre3023CAIRNLEAyesyesyes
Western Family Practice3019BRAYBROOKyesyesyes
Western Health – Sunshine3021ST ALBANSyesyes
Westgate Health Cooperative3015SOUTH KINGSVILLEyesyesyes
Westgate Medical Centre3030WERRIBEEyesyesyes
Westgate Medical Centre – Hoppers Crossing3029HOPPERS CROSSINGyesyesyes
Westgroup Medical3021ST ALBANSyesyesyes
Westmeadows Medical Centre3049WESTMEADOWSyesyesyes
Westmed Medical Centre3011FOOTSCRAYyesyesyes
Westmed Medical Centre3011FOOTSCRAYyes
Wheatfields Family Medical3393WARRACKNABEALyesyesyes
Wheatfields Family Medical3393WARRACKNABEALyes
Wheelers Hill Clinic3150WHEELERS HILLyes
Wheelers Hill Clinic3150WHEELERS HILLyesyesyes
Wheelers Park Medical Centre3977CRANBOURNE NORTHyesyesyes
White Hills Medical Practice3550WHITE HILLSyesyesyes
Whitehorse Medical Centre3132MITCHAMyesyesyes
Whittlesea Family Medical Centre3757WHITTLESEAyesyesyes
Whittlesea Medical Clinic3757WHITTLESEAyesyesyes
Whole Medicine Rosebud3939ROSEBUDyesyesyes
Wicklow Avenue Medical Centre3136CROYDONyesyesyes
Wilks Street Medical Practice3161CAULFIELD NORTHyesyesyes
William Angliss Institute Medical Centre3000MELBOURNEyesyesyes
William Street Clinic3000MELBOURNEyesyesyes
Williamstown General Practitioners Group3016WILLIAMSTOWNyesyesyes
Wimmera Vaccination Clinic3400HORSHAMyesyesyesyes
Winchelsea Medical clinic3241WINCHELSEAyesyesyes
Winchelsea Medical clinic3241WINCHELSEAyes
Winda-Mara Aboriginal Corporation – Hamilton3300HAMILTONyes
Winda-Mara Aboriginal Corporation – Heywood3304HEYWOODyes
Wingrove Medical Clinic3078FAIRFIELDyes
Wingrove Medical Clinic3078FAIRFIELDyesyesyes
Wodonga Respiratory Clinic3690WODONGAyesyesyes
Wodonga Vaccination Hub3690WODONGAyesyes
Wodonga West Medical Clinic3690WODONGAyesyesyes
Wodonga West Medical Clinic3690WODONGAyes
Womens Health Hub3030WERRIBEEyesyesyes
Wonthaggi Medical Group3995WONTHAGGIyesyesyes
Wonthaggi Respiratory Clinic3995WONTHAGGIyesyesyesyes
Wonthaggi Town Hall3995WONTHAGGIyesyes
Woodhouse Medical Centre3129BOX HILL NORTHyesyesyes
Woodleigh Waters Medical Clinic3806BERWICKyesyesyes
Woori Yallock Medical Centre3139WOORI YALLOCKyesyesyes
Wycheproof Medical Centre3527WYCHEPROOFyes
Wycheproof Medical Centre3527WYCHEPROOFyesyesyes
Wyndham City Civic Centre3030WERRIBEEyes
Wyndham Health Care3030WERRIBEEyesyesyes
Wyndham House Clinic3630SHEPPARTONyes
Wyndham House Clinic3630SHEPPARTONyesyesyes
Wyndham Village Medical Centre3029TARNEITyesyesyes
Wyndhamvale Health Care3024WYNDHAM VALEyes
Wyndhamvale Health Care3024WYNDHAM VALEyesyesyes
Wynlorel General Pracitce3144MALVERNyesyesyes
Wyperfeld Medical Clinic3038TAYLORS LAKESyesyesyes
Yackandandah Pharmacy3749YACKANDANDAHyesyesyes
Yarra Glen Medical Centre3775YARRA GLENyesyesyes
Yarra Junction Medical Centre3797YARRA JUNCTIONyesyesyes
Yarra Medical and Cosmetic Centre3141SOUTH YARRAyesyesyes
Yarra Ranges Medical Clinic3139WANDIN NORTHyesyesyes
Yarra Valley Clinic3777HEALESVILLEyesyesyes
Yarragon Medical Centre3823YARRAGONyes
Yarragon Medical Centre3823YARRAGONyesyesyes
Yarram Medical Centre3971YARRAMyesyes
Yarram Medical Centre3971YARRAMyesyesyes
Yarraville Village Medical Centre3013YARRAVILLEyesyesyes
Yarrawonga Denis Medical Group3730YARRAWONGAyesyesyes
Yarrawonga Medical Clinic3730YARRAWONGAyesyesyes
Yarrawonga Medical Clinic3730YARRAWONGAyes
Yarriambiack Medical Clinic3393WARRACKNABEALyesyesyes
Yea Medical Centre3717YEAyesyesyes
You Yangs Medical Clinic3212LARAyesyesyes
Young Street Medical and Dental3199FRANKSTONyesyesyes
Your Care Medical Centre3039MOONEE PONDSyesyesyes
Your Doctor3806BERWICKyesyesyes
Your Health Place3163GLEN HUNTLYyesyesyes
Zest Medical3147ASHBURTONyesyesyes
coHealth Kensington3031KENSINGTONyesyesyes
cohealth Paisley Street3011FOOTSCRAYyesyesyes
galleria medical clinic3000MELBOURNEyesyesyes
iSpot Clinic3844TRARALGONyesyesyes
town Medical Centre3000MELBOURNEyesyesyes
291 Roslyn Road Medical Practice3216HIGHTONyesyesyes
501 South Road Family Clinic3204BENTLEIGHyesyesyes
755 Sayers Road Medical Centre3029HOPPERS CROSSINGyesyesyes
979 Medical Centre3165BENTLEIGH EASTyesyesyes