Tuesday, June 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Cáo Phó: Ông Hồ Hiệp Thắng, tức Đạo sĩ (Áo trắng Út) Thích Minh Đăng (1954-2023)

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin buồn đến tất cả mọi người thân quen xa gần về sự ra đi của Ông Hồ Hiệp Thắng, tức Đạo sĩ (Áo trắng Út) Thích Minh Đăng, đã thuận thế vô thường từ trần vào ngày 6 tháng 12 năm 2023 tại Melbourne, Australia.

Đọc Thêm