Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Đại Hội Tu Chính Nội Quy 2024 –Chủ Nhật 4/8/24


THÔNG BÁO

Đại Hội Tu Chính Nội Quy 2024 –Chủ Nhật, 4-8-2024

Melbourne, ngày 28 tháng 6 năm 2024

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Sau 5 tháng soạn thảo và qua nhiều lần tham khảo ý kiến của đồng hương, ngày Thứ Năm 27/6/2024 vừa qua Ban Tu Chính Nội Quy đã chuyển đến Ban Chấp Hành Bản Sơ Thảo Nội Quy để công bố rộng rãi.

Trước khi mang ra Đại Hội Tu Chính biểu quyết, chúng tôi kính mời quý vị đóng góp ý kiến giúp Ban Tu Chính sửa đổi, hoàn chỉnh Bản Sơ Thảo (xin xem đính kèm, có thể tải xuống từ link này).

Chúng tôi cũng xin thông báo quyết định triệu tập Đại Hội Tu Chính Nội Quy để quý vị thông qua Bản Nội Quy với chi tiết như sau:

  • Thời gian: Chủ Nhật ngày 4/8/2024, từ 1 giờ đến 4 giờ chiều.
  • Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, 90 Knight Avenue North Sunshine.
  • Chỉ Công Dân Úc Gốc Việt cư ngụ tại Victoria mới được quyền bầu.

Chúng tôi cũng tổ chức một cuộc họp khoáng đại nhằm giải thích và đón nhận góp ý của quý vị với chi tiết như sau:

  • Thời gian: Thứ Bảy ngày 6/7/2024, từ 2 giờ đến 4 giờ chiều.
  • Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, 90 Knight Avenue North Sunshine.

Chúng tôi tiếp tục đón nhận ý kiến cho Bản Sơ Thảo, cho đến cuối ngày Thứ Bảy 20/7/2024. Các ý kiến đóng góp xin gởi về: <bantuchinhnoiquy2024@yahoo.com> hoặc Ban Tu Chính Nội Quy CĐNVTD Victoria, số 1/56, Nicholson St, Footscray VIC 3011.

Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến và kính mời quý vị tham gia quá trình tu chính lại Nội Quy 2024.

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch