Xin hãy chăm sóc sức khỏe tâm thần và an sinh của quý vị

Ảnh hưởng của vi rút Corona làm cho nhiều người chúng ta cảm thấy lo âu, bị căng thẳng hoặc cô đơn. Quý vị cũng có thể còn lo lắng cho gia đình và bạn bè đang ở nước ngoài.

Điều quan trọng là quý vị chăm sóc an sinh tâm thần và sức khỏe thể chất cho mình.

Vào trang mạng headtohealth.gov.au để có thông tin và tài liệu hữu ích bằng ngôn ngữ của quý vị, và để có được sự hỗ trợ chuyên nghiệp.

Cần tìm kiếm sự giúp đỡ

Cần phải nói chuyện với ai đó? Đừng đi một mình. Vui lòng liên lạc để được giúp đỡ.

• Lifeline: 13 11 14 hoặc lifeline.org.au

• Beyond Blue: 1300 22 4636 hoặc beyondblue.org.au

• Dịch vụ hỗ trợ Coronavirus của Beyond Blue: 1800 512 348 hoặc coronavirus.beyondblue.org.au

• Đường dây trợ giúp trẻ em: 1800 55 1800 hoặc kidshelpline.com.au

• Headspace: 1800 650 890 hoặc headspace.org.au