Sunday, December 10, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Tin cập nhật về Viện Bảo Tàng NVTD/ÚC từ Ô. Bruce Mildenhall, Quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị


Ngoài việc Chính phủ Liên bang tài trợ thêm cho việc xây dựng Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu và Hội Đồng thành phố Maribyrnong đã cấp giấy phép Thiết Kế Đô Thị, công trình xây dựng VBT còn có nhiều tiến triển khác.

Các đại diện của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành đã họp với Cộng Đồng Người Việt Tự Do các Tiểu bang và Lãnh thổ: ACT, Queensland, Nam Úc, Victoria, NSW và Wollongong để thảo luận về việc tăng cường Hội Viên công ty (Company Member) từ các Tiểu bang và Lãnh thổ. Các vị Chủ tịch đã đồng ý cùng trở lại Hội đồng Quản trị với những đề nghị sửa đổi nội quy để có thể thực hiện nhanh chóng theo những điều đã thảo luận.

Người đóng thuế ở Úc là những nhà đầu tư chính vào công trình xây cất VBT, vì vậy VBT ngày càng trở thành một cơ sở văn hóa quốc gia thực sự.

Với nguồn tài trợ và gây quỹ đủ để bắt đầu công trình xây dựng, ban Quản lý công trình đang làm việc với một công ty chuyên quản lý các dự án lớn và các chuyên gia cố vấn để chuẩn bị cho việc đấu thầu xây dựng. Ngoài ra các thành viên VBT cũng đang học hỏi kinh nghiệm từ các bảo tàng văn hóa khác như VBT Holocaust Melbourne về quản lý vận hành. Ở Melbourne chúng ta có thể học hỏi nhiều điều từ các VBT Trung Hoa, Hồi giáo, Hy Lạp và Ý. Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu sẽ tự hào được đứng cạnh những VBT văn hóa này.

Trân trọng

Bruce Mildenhall

Quyền Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị VBT

08/09/2022