Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

CĐNVTD/VIC và Liên Bang Đã Đồng Thuận Mời Tất Cả Cộng Đồng Tại Các Tiểu Bang và Lãnh Thổ Trở Thành Thành Viên Sáng Lập Của VMA


Ngày 07/09/2022

THÔNG BÁO

V/V: Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria và Liên Bang Đã Đồng Thuận Mời Tất Cả Cộng Đồng Tại Các Tiểu Bang và Lãnh Thổ Trở Thành Thành Viên Sáng Lập (Founding Members) Của VMA

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị Lãnh đạo các Hội đoàn, Đoàn thể,
  • Giới Truyền thông Báo chí,
  • Cùng toàn thể đồng bào.

Trong Phiên họp ngày 24 tháng 8 năm 2022 vừa qua, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria (CĐNVTD-VIC) và Liên bang (CĐNVTD-UC) đã họp cùng với Viện Bảo Tàng và đã đồng thuận tu chính bản nội quy hiện thời của Viện bảo tàng để mời đại diện Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại các tiểu bang, lãnh thổ và liên bang trở thành các thành viên sáng lập của Viện Bảo Tàng.

Sau khi hoàn tất việc tu chính bản nội quy của Viện Bảo Tàng, Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại các tiểu bang, lãnh thổ và liên bang hoàn toàn có quyền quyết định những việc liên quan đến Viện Bảo Tàng.

Vì hiện nay, Cộng Đồng Người Việt Tự Do – Victoria đang trong thời kỳ bầu cử cho nên chúng tôi đã hội thảo cùng với Ban chấp hành của Cộng Đồng và ban chấp hành Hội Đồng Cố Vấn & Giám Sát và chúng tôi đã đồng ý với quyết định của phiên họp giữa Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria (CĐNVTD-VIC) và liên bang (CĐNVTD-UC) đã họp cùng với Viện Bảo Tàng vào ngày 24 tháng 8 năm 2022 vừa qua.

Nay chúng tôi ra thông báo này để quý vị có thể theo dõi diễn tiến.

Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi Nguyễn Văn Bon, điện thoại số 0411 616 453.

Trân trọng,

Nguyễn Văn Bon

Chủ tịch – CDNVTD-Vic