Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Kỷ lục về số phiếu bầu sớm vào ngày đầu tiên của cuộc bầu cử ở Victoria


Một số lượng phiếu bầu kỷ lục đã được bỏ vào ngày hôm qua Thứ Hai 14/11 cho ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên cho cuộc bầu cử ở Victoria.

Một lượng lớn 115,065 người dân Victoria đã bỏ phiếu tại trung tâm bỏ phiếu sớm, đánh dấu mức tăng 52% so với 75,612 người đã bỏ phiếu vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm tại cuộc bầu cử gần đây nhất vào năm 2018.

Kỷ lục này được đưa ra sau khi số lượng kỷ lục người dân Victoria đăng ký bỏ phiếu tại cuộc bầu cử này.

Gần 4.4 triệu người dân Victoria sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử, so với 4,139,326 người đăng ký tham gia cuộc bầu cử năm 2018 và 3,806,301 người dân Victoria đăng ký cuộc bầu cử năm 2014. (NQ)