Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Các khoản tiền trả dàn xếp chương trình tuân thủ thanh toán


Services Australia đang viết thư gửi đến những người tham gia trong vụ kiện tập thể Income Compliance (Tuân thủ Thanh toán) hoặc robodebt (hệ thống đòi nợ tự động).

Nếu có tham gia trong vụ kiện tập thể, quý vị sẽ nhận được thư không trễ quá ngày 19 tháng 11, năm 2021 với thông tin về thể loại nợ của quý vị và nếu quý vị đạt đủ điều kiện nhận một khoản tiền trả dàn xếp.

Thư sẽ được gửi vào hòm thư myGov của quý vị hay qua đường bưu điện, tùy theo cách quý vị chọn nhận thư từServices Australia.

Không phải ai tham gia trong vụ kiện tập thể cũng sẽ nhận tiền trả dàn xếp.

Thư sẽ không thông báo là quý vị sẽ nhận được bao nhiêu tiền. Nếu đạt đủ điều kiện, Services Australia sẽ viết thư gửi đến quý vị một lần nữa trong nửa năm đầu của năm 2022 cho biết số tiền là bao nhiêu trước khi họ trả tiền cho quý vị.

Khoản tiền trả dàn xếp mà hầu hết mọi người nhận sẽ không lớn. Đa số các khoản tiền trả dàn xếp sẽ là từ $50 đến $300.  

Chúng tôi sẽ tính các khoản tiền trả dàn xếp cho tất cả những người thuộc nhóm đạt điều kiện, ngay cả khi những người này chỉ trả lại một khoản nhỏ nợ của họ. Điều này có nghĩa là một số người trong nhóm sẽ nhận dưới $10. 

Nếu quý vị đang lãnh một khoản trợ cấp của Centrelink, hoặc mới đây đã được hoàn tiền cho nợ Income Compliance (Tuân thủ Thanh toán), tiền trả dàn xếp của quý vị sẽ được trả vào tài khoản này.

Nếu muốn thay đổi chi tiết tài khoản ngân hàng, quý vị có thể làm việc này bằng cách dùng tài khoản trực tuyến Centrelink của mình thông qua myGov. Quý vị có đến ngày 11 Tháng 2, năm 2022 để cập nhật chi tiết của mình.

Nếu quý vị không lãnh một khoản trợ cấp định kỳ của chúng tôi, và chưa cung cấp chi tiết tài khoản của quý vị cho thủ tục hoàn tiền, thì quý vị bắt buộc phải làm việc này để nhận tiền trả dàn xếp.

Nếu nghĩ rằng trong thư Services Australia đã không tính đến tất cả các khoản nợ đạt điều kiện của quý vị, hoặc nếu quý vị nghĩ các khoản nợ đã bị phân loại sai, quý vị có thể yêu cầu một thủ tục tái xét. Quý vị cần yêu cầu thủ tục tái xét không trễ quá ngày 10 Tháng 12, năm 2021.

Quý vị có thể làm việc này bằng cách hoàn tất ‘Class action settlement query’ (Thắc mắc dàn xếp vụ kiện tập thể) trong tài khoản Centrelink trực tuyến của quý vị.

Để có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy truy cập servicesaustralia.gov.au/classaction.

Quý vị cũng có thể gọi số 1800 171 846 và nói chuyện với Services Australia về thủ tục dàn xếp này. Nếu cần thông dịch, xin hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ sắp xếp một thông dịch viên cho quý vị miễn phí.