Sunday, May 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIDEO: CĐNVTD/Úc Châu biểu tình tại Canberra cho Ngày Quốc Hận 30/4


Video Hướng Dương

28/04/2024: Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang Úc châu tổ chức cuộc biểu tình cuối tuần trước tòa đại sứ Việt Nam tại Canberra cho Ngày Quốc Hận 30 tháng 4.

Cộng đồng Người Việt Tự Do liên bang Úc châu biểu tình tại Canberra cho Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 | Hướng Dương
Cộng đồng NVTD liên bang Úc châu tổ chức cuộc biểu tình Quốc Hận 30T4 tại tòa đại sứ China, Canberra | Hướng Dương
Lễ tưởng niệm đặt vòng hoa Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Canberra do cộng đồng NVTD Úc châu tổ chức | Hướng Dương