Thông tin khoản trợ cấp Covid: Khi tiểu bang đạt tỷ lệ chích ngừa đầy đủ 70% hay 80%

COVID-19 Disaster Payments trả tự động sẽ ngưng khi 70% người từ 16 tuổi trở lên tại tiểu bang hoặc lãnh thổ quý vị cư ngụ đã tiêm 2 liều vắc-xin COVID-19.

Nếu vẫn phải tuân thủ lệnh hạn chế di chuyển, mỗi tuần quý vị sẽ phải nộp đơn lại để xin lãnh COVID-19 Disaster Payment, như vậy chúng tôi biết quý vị vẫn hội đủ điều kiện.

Khi 80% người từ 16 tuổi trở lên tại tiểu bang hoặc lãnh thổ quý vị cư ngụ đã chích ngừa đầy đủ 2 liều vắc-xin COVID-19, COVID-19 Disaster Payment của quý vị sẽ giảm dần trong thời gian 2 tuần lễ. Quý vị sẽ cần nộp đơn lại để xin lãnh khoản trợ cấp này mỗi tuần, như vậy chúng tôi biết quý vị vẫn hội đủ điều kiện.

Tuần thứ nhất sau khi tiểu bang hoặc lãnh thổ đạt 80% chích ngừa đầy đủ, COVID-19 Disaster Payment sẽ là khoản trợ cấp:

  • $450 nếu quý vị bị mất hơn 8 giờ hoặc trọn ngày đi làm và quý vị không đang lãnh khoản trợ cấp hợp lệ của Centrelink hay Department of Veterans’ Affairs (DVA)
  • $100 nếu quý vị bị mất hơn 8 giờ hoặc trọn ngày đi làm và quý vị đang lãnh khoản trợ cấp của Centrelink hay DVA.

Tuần thứ nhì sau khi tiểu bang hoặc lãnh thổ đạt 80% chích ngừa đầy đủ, COVID-19 Disaster Payment sẽ:

  • là một khoản tiền $320 nếu quý vị bị mất hơn 8 giờ hoặc trọn ngày đi làm và quý vị không đang lãnh khoản trợ cấp hợp lệ của Centrelink hay DVA
  • ngưng nếu quý vị đang lãnh khoản trợ cấp của Centrelink hay DVA.

Sau khoảng thời gian này, COVID-19 Disaster Payments sẽ không áp dụng với khu vực của quý vị.

Muốn biết thêm thông tin:

Nếu không còn hội đủ điều kiện được lãnh COVID-19 Disaster Payment, quý vị có thể tìm hiểu về những khoản trợ cấp hoặc hỗ trợ nào khác mà quý vị có khi được lãnh. Truy cập servicesaustralia.gov.au/covid19

Gọi số 131 202 để nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị về các khoản trợ cấp và dịch vụ của Centrelink. Lưu ý: gọi đến số điện thoại bắt đầu bằng số ‘13’ bằng điện thoại nhà từ bất kỳ nơi nào trên nước Úc sẽ bị tính chi phí theo cước gọi cố định. Cước gọi này có thể khác với cước gọi địa phương và cũng có thể khác nhau tùy theo công ty điện thoại. Gọi đến số điện thoại bắt đầu bằng số ‘1800’ bằng điện thoại nhà thì không tốn tiền. Gọi bằng điện thoại công cộng và điện thoại di động có thể bị tính theo thời gian và cước gọi cao hơn.

Bãi miễn trách nhiệm: Thông tin này chính xác tính vào ngày 6 tháng 10 năm 2021. Thông tin trong ấn phẩm này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn về những khoản trợ cấp và dịch vụ. Quyết định có muốn xin lãnh khoản trợ cấp hay không và nộp đơn theo hoàn cảnh riêng của mình là trách nhiệm của quý vị.