Friday, February 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

CĐNVTD-Victoria: Nối nhịp cầu giữa các thế hệ

CĐNVTD-Vic đang thực hiện một chương trình được chính phủ liên bang tài trợ nhằm nối nhịp cầu giữa các thế hệ. Điều này sẽ được thực hiện qua một loạt video, chúng tôi cố gắng tìm hiểu sự khác biệt giữa các thế hệ trong 4 gia đình.

Trong video nầy, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về gia đình của Cô Ngô Trâm, một người mẹ đơn thân với 5 người con trai. Chúng ta sẽ được biết về khoảng cách giữa các thế hệ của các con, cô Trâm, và người mẹ của cô.

VCA-Vic is carrying out a project from the federal government aiming to bridge the intergenerational gap. This will be done through a series of videos where we try to understand the differences in generations in 4 families.

In this episode, we learn more about Tram Ngo, a single mother of 5 boys, and her family. We explore her family’s motivations, background, and try to understand the differences between her sons, herself, and her mum.

VIDEO (BẤM VÀO NÚT TRÊN ĐỂ XEM): Bridging the Inter-generational Gap: Power of Acceptance.