Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Dịch vụ hòa giải miễn phí dành cho những tranh chấp về thuê mướn thương mại

Dịch vụ hòa giải của chính phủ Tiểu bang Victoria để giúp những chủ nhân thương nghiệp nhỏ và vừa thuê cửa tiệm, cùng với giới chủ bất động sản đạt được những thỏa thuận công bằng trong các tranh chấp về việc thuê mướn phát sinh từ dịch Coronavirus.

Đọc Thêm