Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Các khoản trợ cấp hỗ trợ kinh doanh được gia hạn ở Victoria

Các khoản trợ cấp và trợ cấp khó khăn sẽ được gia hạn cho các công nhân và doanh nghiệp ở Victoria thêm 2 tuần nữa để tương ứng với việc gia hạn lệnh phong tỏa.

$807 triệu đôla khác –trên $2 tỷ đô la đã được Chính phủ Liên bang và Tiểu bang chi trả trong đợt bùng phát này –sẽ chuyển đến người nhận.

Phần lớn các khoản trợ cấp sẽ tự động chuyển đến hơn 110,000 doanh nghiệp đã đăng ký chương trình trợ cấp cứu trợ của tiểu bang.

Các khoản Trợ cấp Thảm họa của Chính phủ Liên bang trị giá từ $450 đến $750 mỗi tuần sẽ tiếp tục, và các doanh nghiệp nhỏ và thương nhân cá thể của Victoria được khuyến khích nộp đơn xin các khoản trợ cấp này.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp trị giá từ $10,000 đôla đến $14,000 đôla, trong khi các doanh nghiệp cũng có thể nhận được $5,600 đôla thông qua quỹ hỗ trợ chi phí kinh doanh. Các địa điểm có giấy phép đủ điều kiện cũng nhận khoản trợ cấp từ $5,000 đến $10,000. (NQ)