An sinh tâm thần và sức khỏe thể chất: Hôm nay quý vị đang cảm thấy thế nào?

Tác động của vi rút Corona đã làm cho nhiều người chúng ta cảm thấy căng thẳng hoặc cô đơn. Quý vị cũng có thể lo lắng cho gia đình hoặc bạn bè ở nước ngoài.

Quý vị có thể chuyện trò với người bạn hoặc người thân về những điều làm quý vị lo âu, hoặc nói chuyện với chuyên viên y tế.

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy quý vị có thể cần phải tìm sự giúp đỡ:

Vào trang mạng headtohealth.gov.au để có thông tin và tài liệu hữu ích bằng ngôn ngữ của quý vị, và để có được sự hỗ trợ chuyên nghiệp.

Cần tìm kiếm sự giúp đỡ

Cần phải nói chuyện với ai đó? Đừng đi một mình. Vui lòng liên lạc để được giúp đỡ.

• Lifeline: 13 11 14 hoặc lifeline.org.au

• Beyond Blue: 1300 22 4636 hoặc beyondblue.org.au

• Dịch vụ hỗ trợ Coronavirus của Beyond Blue: 1800 512 348 hoặc coronavirus.beyondblue.org.au

• Đường dây trợ giúp trẻ em: 1800 55 1800 hoặc kidshelpline.com.au

• Headspace: 1800 650 890 hoặc headspace.org.au