Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

AEC: Quý vị có thể làm gì để lên kế hoạch trước khi đi bầu


Quý vị có thể thực hiện các biện pháp giữ an toàn cho bản thân và người khác khi đi bầu.

  • Có các triệu chứng COVID-19? Cảm ơn quý vị không tới phòng phiếu
  • Nếu không khỏe, quý vị có thể hội đủ điều kiện đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện. Quý vị có thể đăng ký trên mạng tại aec.gov.au/pva cho tới 6 giờ chiều thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022
  • Nghiên cứu về các ứng cử viên và có sự lựa chọn trước khi tới phòng phiếu. Danh mục các ứng cử viên có tại trang aec.gov.au/ election/candidates.htm
  • Khi nào được, chỉ có người thực sự đi bỏ phiếu mới nên đến phòng phiếu
  • Tránh việc giao du và lưu lại thêm ở phòng phiếu hay xung quanh.

Vào trang aec.gov.au/covid-safety để biết thông tin cập nhật và lời khuyên