AEC: Quý vị có biết làm thế nào để lá phiếu được hợp lệ?


Bầu cử Liên bang, Thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2022

Điều quan trọng là quý vị nắm được cách bầu sao cho đúng.

Vào ngày bầu cử, quý vị cần phải điền hai lá phiếu:

  • phiếu màu xanh để bầu Hạ viện
  • phiếu khổ lớn màu trắng để bầu Thượng viện.

Tờ phiếu màu xanh là để quý vị bầu ra vị dân biểu đại diện cho địa phương mình hoặc cho vùng cử tri của mình tại Hạ viện.

Tờ phiếu màu trắng là để quý vị bầu ra những vị dân biểu đại diện cho tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của mình tại Thượng viện.

Nếu lỡ ghi sai xin đừng lo ngại.

Quý vị hỏi nhân viên để lấy tờ phiếu khác và làm lại từ đầu.

Phiếu màu xanh –điền số vào từng ô theo thứ tự quý vị chọn.

Phiếu màu trắng –quý vị có thể chọn bầu trên đường kẻ hoặc dưới đường kẻ

HOẶC

Bầu trên đường kẻ -Điền số cho ít nhất là 6 ô cho đảng hoặc nhóm, theo thứ tự quý vị chọn.

HOẶC LÀ

Bầu dưới đường kẻ -Điền số cho ít nhất là 12 ô cho các ứng viên, theo thứ tự quý vị chọn.

Lá phiếu của quý vị sẽ giúp tạo dựng nước Úc.

Hãy tập bầu bây giờ tại trang aec.gov.au