Friday, September 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VMA & SICMAA: Thư Mời tham dự buổi lễ Ngày Nhớ Ơn Cha (Father’s Day 2022)


Ngày 08/08/2022

Kính thưa:

 • Quý vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo
 • Quý vị lãnh đạo CĐNVTD Tiểu bang Victoria
 • Quý vị Hội Cựu quân nhân / QLVNCH in Victoria
 • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức
 • Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí
 • Quý đồng hương

Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu (VMA) và Hiệp Hội Tương Trợ Người Đông Dương Springvale (SICMAA) kính mời Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu bang Victoria, các Hội Đoàn và đồng hương đến tham dự buổi lễ Ngày Nhớ Ơn Cha (Father’s Day 2022).

Chương trình được tổ chức:

 • Từ 11g sáng đến 2g chiều
 • Ngày Chủ nhật 28/08/2022
 • Tại Springvale Park Special Developmental School – 13-15 Sandown Rd Springvale 3171

Chương trình gồm có:

 • Mừng ngày của Cha
 • Văn nghệ và ăn trưa

Viện Bảo Tàng và SICMAA mong được đón tiếp quý đồng hương đến tham dự. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Đỗ Hạnh, 0409 006 831 hay bà Hà Bé, 0403 651 483, bha@sicmaa.com.

Trân trọng

Đỗ Hạnh                                 

Giám Đốc Điều Hành

VBT NVTD Australia            

Hà Bé OAM

Chủ Tich

Hiệp Hội Tương Trợ người Đông Dương Springvale

INVITATION

8th August 2022

The VMA cordially invite you to attend our event to celebrate Father’s Day 2022.

Date: Sunday 28th August 2022 Time: 11am – 2pm

Venue: Springvale Park Special Developmental School – 13-15 Sandown Rd Springvale 3171

Program:

 • Celebrate Father’s Day
 • Entertainment and light refreshments

For further information, please contact Mr Hanh Do, 0409 008 631 or Ms Be Ha, 0403 651 483, bha@sicmaa.com.

Yours faithfully,

Hanh Do,                                          

Operations Manager

Vietnamese Museum Australia.

Be Ha OAM

President

SICMAA