Friday, September 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VBT: Kết thúc hợp đồng tài trợ VBT trong ngân quỹ Hạ Tầng Cơ Sở Đa Văn Hóa (MCIF) của chính phủ VIC.


THÔNG BÁO CỦA VIỆN BẢO TÀNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU

V/v: Kết thúc hợp đồng tài trợ VBT trong ngân quỹ Hạ Tầng Cơ Sở Đa Văn Hóa (MCIF) của chính phủ Tiểu Bang VIC.

Kính thưa:

Quý Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên bang, Tiểu bang và Lãnh thổ Úc Châu Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể và tổ chức tại các Tiểu bang và Lãnh thổ Quý giới truyền thông và báo chí

Quý đồng hương trên toàn Úc châu

Chính phủ tiểu bang Victoria tài trợ cho công trình xây dựng Viện Bảo Tàng (VBT) người Việt tự do Úc Châu qua 2 nguồn khác nhau:

 • Nguồn tài trợ từ MCIF (Multicultural Community Infrastructure Fund): $750,000
  • 05/04/2019 chính phủ Victoria chuyển $300,000 qua ngân khoản VCA-Vic
  • 14/06/2019 chính phủ Victoria chuyển $300,000 qua ngân khoản VCA-Vic
  • Phần còn lại $150,000 sẽ được giải ngân sau khi hoàn tất hợp đồng.
 • Nguồn tài trợ từ EC (Election Commitment) fund: $3,700,000
  • 05/07/2019 chính phủ Victoria chuyển $500,000 qua ngân khoản VCA-Vic
  • Phần còn lại $3,200,000 sẽ được thực hiện theo hợp đồng EC.
 • Tổng số tiền tài trợ từ chính phủ Tiểu Bang Victoria: $4,450,000
 • Hợp đồng MCIF đã hoàn tất với chi tiết trình bày dưới đây.
 • Hợp đồng EC hiện đang bàn thảo và điều chỉnh với chính phủ Tiểu Bang Victoria với những thay đổi do Đại dịch Covid-19.

Hợp đồng tài trợ MCIF $750,000

 • Ngày 17/7/2020 VCA-VIC bàn giao $874,457 qua VMA theo hợp đồng chuyển nhượng của chính phủ, gồm có:

o  MCIF: $374,457

o EC:     $500,000

o VCA-Vic đã chi cho công trình xây cất $225,543 ($600,000 – $374,457 = $225,543)

 • Ngày 22/02/2021 chính phủ Tiểu Bang Victoria – Department of Family Fairness and Housing (DFFH) đã ký hợp đồng chuyển giao trách nhiệm tài chính qua Viện Bảo Tàng (Vietnamese Museum Australia – VMA) để điều hành và thực hiện công trình xây dựng VBT.
 • Tổng số tiền MCIF chi vào công trình xây cất: $374,457 + $150,000 = $524,456.
 • Tổng số tiền tương đương cộng đồng (Vietnamese Museum Holding – VMH) phải chi: $524,456, gồm có:
  • $200,000 tiền đặt cọc mua đất (Trên nguyên tắc, phần tiền này chỉ được chi tiêu cho công trình xây cất, nhưng vì việc gây quỹ đang gặp khó khăn do đại dịch, nên chính phủ chấp nhận dùng phần tiền này để đặc cọc mua đất).
  • $194,583: chi phí thiết kế
  • Phần còn lại $131,114 (¼ of $524,456 pro-bono/In-kind = Chi phí đáng lẽ phải trả cho các công ty nhưng họ làm thiện nguyện) là con số chính phủ cho phép cộng trong phần chi tiêu để đạt đến số tiền tương đương, trên thực tế VMH không phải trả phần tiền này.
  • Do vậy tổng số tiền từ quỹ cộng đồng đóng góp (VMH) trên thực tế chỉ chi ra: $394,583.
  • Tính cho đến ngày 30/09/2021, từ quỹ đóng góp cộng đồng VMH:
   • Tổng số tiền gây quỹ: $478,398.43
   • Tổng số tiền chi:       $394,583 ($200,000 + $194,583)
   • Tổng số tiền còn lại:           $83,815.43

Hoàn tất hợp đồng MCIF

Ngày 16/09/2021, DFFH đã chấp thuận bản báo cáo hoàn tất của VBT và chấm dứt hợp đồng MCIF. Ngày 17/09/2021, DFFH đã giải ngân phần tiền còn lại của MCIF $150,000 vào trương mục VMA.

Mọi thắc mắc và chi tiết liên quan đến “Kết thúc Hợp đồng tài trợ MCIF” xin liên lạc ông Đỗ Hạnh qua email: Hanh.do@vietnamesemuseum.com.au

Kính mời quý vị và đồng hương vào trang nhà của Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu: www.vietnamesemuseum.com.au để tìm hiểu thêm về VBT và đóng góp cho công trình xây dựng vô cùng quan trọng của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu.

Trân trọng kính báo

Đỗ Hạnh

Giám Đốc Điều Hành Công Trình Xây Dựng VBT 20-10-2021.