Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

THÔNG BÁO VBT: Thay đổi nhân sự của Viện Bảo Tàng (VBT)


THÔNG BÁO CỦA VIỆN BẢO TÀNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU

V/v: Thay đổi nhân sca Vin Bo Tàng (VBT)

Kính thưa:

Quý Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên bang, Tiểu bang và Lãnh thổ Úc Châu Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể và tổ chức tại các Tiểu bang và Lãnh thổ Quý giới truyền thông và báo chí

Quý đồng hương trên toàn Úc Châu.

Ban điều hành VBT xin trân trọng thông báo về những thay đổi nhân sự của VBT: Kể từ ngày 26/10/2021, Ông Nguyễn Thế Phong:

  • Chính thức từ nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị VBT
  • Chính thức từ nhiệm Trưởng ban Gây Quỹ VBT và sẽ không đảm nhiệm bất cứ vai trò nào trong ban Gây Quỹ.

Chúc mừng Ông Lâm Hữu Lộc:

  • Ngày 03/09/2021 chính thức được đề cử là một thành viên của Hội Đồng Quản Trị VBT
  • Ngày 14/09/2021 được yêu cầu đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Gây Quỹ VBT.

Mọi thắc mắc và chi tiết liên quan đến việc thay đổi nhân sự xin liên lạc ông Đỗ Hạnh qua email: Hanh.do@vietnamesemuseum.com.au

Kính mời quý đồng hương vào trang nhà của Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu: www.vietnamesemuseum.com.au để tìm hiểu thêm về VBT và đóng góp cho công trình xây dựng vô cùng quan trọng của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu.

Trân trọng kính báo

Đỗ Hạnh

Giám Đốc Điều Hành Công Trình Xây Dựng VBT 20-10-2021.