Sunday, December 10, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIDEO: Buổi Thuyết Trình cuối cùng của Tiểu Ban Duyệt Xét Dự án Trung Tâm Văn Hóa và Bảo Tàng, 19/03/23

PHẦN 1: Buổi Thuyết Trình

Buổi Thuyết Trình cuối cùng của Tiểu Ban Duyệt Xét Dự án Trung Tâm Văn Hóa và Bảo Tàng, 19/03/2023 | Hướng Dương

PHẦN 2: Hỏi Đáp Buổi Thuyết Trình

Phần hỏi đáp buổi Thuyết Trình cuối cùng của Tiểu Ban Duyệt Xét về Dự án Trung Tâm Văn Hóa và VBT | Hướng Dương

Buổi Thuyết Trình cuối cùng của Tiểu Ban Duyệt Xét về việc thực hiện Dự án Trung Tâm Văn Hóa và Bảo Tàng tổ chức vào Chủ Nhật 19/03/2023, từ 2-5 giờ chiều tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, 90 Knight Avenue Sunshine North. Trong buổi thuyết trình này, Tiểu Ban Duyệt Xét sẽ trình bày chi tiết tất cả những khám phá về Dự án, và những đề nghị cụ thể để giải quyết.