Thông Báo Số 1 của Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử BCH CĐNVTD/VIC nhiệm kỳ 2022-25


Melbourne ngày 04-8-2022

Thông Báo Số 1

của Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria nhiệm kỳ 2022-2025

Kính thưa quý vị,

Tham chiếu biên-bản buổi họp khoáng-đại của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria ngày 30-7-2022 về việc thành lập Uỷ ban Vận động và Tổ chức Bầu cử (UBVĐ &TCBC) Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria, nhiệm kỳ năm 2022-2025 và thông báo của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria ngày 02-8-2022 về danh-sách Ủy Ban Vận Động và Tổ chức Bầu Cử.

Nay Ủy Ban Vận động và Tổ chức Bầu cử xin trân trọng thông báo:

  1. Cuộc bầu cử BCH-Cộng đồng và HĐCV&GS tiểu bang Victoria nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ được tổ chức vào ngày 18-9-2022. Các địa điểm bầu cử sẽ được thông báo sau.
  2. Ủy ban chúng tôi bắt đầu nhận đơn của các liên danh ứng cử vào Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do và các ứng viên vào Hội đồng Cố vấn và Giám sát tiểu bang Victoria nhiệm kỳ 2022- 2025 từ ngày 05-8-2022.

Các đơn ứng cử xin gửi về

Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu cử

P.O. Box 138, PRESTON VIC 3072

Chúng tôi sẽ căn cứ theo dấu của Bưu điện trên bì thư tính đến ngày 04-9-2022 là hạn chót nộp đơn

Điều-kiện ứng-cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Ngươi Việt Tự do tiểu bang Victoria nhiệm kỳ 2022- 2025:

  • Mỗi liên danh ra ứng cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng gồm có 6 (sáu) người và phải có lập trường quốc gia chống cộng và hiện cư ngụ tại tiểu bang Victoria.
  • Riêng người Thụ Ủy liên danh phải có thời gian cư ngụ tại tiểu bang Victoria ít nhất là 2 (hai) năm tính đến ngày bầu cử.
  • Điều kiện ứng cử vào Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát (HĐCV&GS) nhiệm kỳ 2022-2025 được ấn-định trong Nội-quy là mỗi hội đoàn, đoàn thể, tổ chức có ghi tên sinh-hoạt cộng-đồng, đóng tiền niên liễm mới có quyền đề cử thành viên của mình ra ứng cử vào HĐCV&GS.  Chúng tôi tha thiết kêu gọi quí  vị đồng bào tích cực tham gia vào kỳ bầu này. Đây chính là cách đóng góp cụ thể nhất của  quí vị  trong  việc xây dựng một Cộng Đồng Việt Nam Tự Do mạnh mẽ và qui củ giữa môi trường xã hội và chính trị của nước Úc Đại Lợi.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc về UBVĐ & TCBC:

Ông Nguyễn Bình (0415 261 034)

Bà Phạm Minh-Tâm (0421 600 100)

Ông Bùi Quang Phước (0409 144 589)

TM. UBVĐ&TCBC

Trưởng Ban

Nguyễn Bình

ĐƠN ỨNG CỬ

Hội Đồng Cố Vấn & Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria nhiệm kỳ 2022 – 2025

Uỷ ban Vận động và Tổ chức Bầu cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng &

Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chiếu theo Thông báo số 1 của quý Ủy Ban ngày 04 tháng 8 năm 2022, chúng tôi chính thức nộp đơn ứng cử Hội Đồng Cố Vấn & Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria nhiệm kỳ 2022 – 2025 với các chi tiết sau đây:

  1. Tên Hội Đoàn (tiếng Việt):
  2. Tên Hội Đoàn (tiếng Anh):
  3. Địa chỉ liên lạc:
  4. Số điện thoại và email để liên lạc:

Sau khi đọc kỹ và hiểu rõ các quy định ghi trong bản Nội Quy hiện hành của CĐNVTD Victoria, nay hội đoàn chúng tôi quyết định đề cử Anh/Chị:

………………………………………………………………………

thay mặt Hội Đoàn chúng tôi tham gia Hội đồng Cố vấn & Giám sát Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Trân trọng.

Melbourne ngày       tháng      năm 2022

Đại diện Hội đoàn

(Họ tên, Chữ ký, Mobile phone & Email)

ĐƠN ỨNG CỬ

Ban Chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria nhiệm kỳ 2022 – 2025

Kính gửi: Uỷ ban Vận động và Tổ chức Bầu cử Ban Chấp Hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria

Chiếu theo Thông báo số 1 của quý Ủy Ban ngày 04-8-2022, chúng tôi chính thức nộp đơn ứng cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự do tiểu bang Victoria, với các chi tiết sau đây:

A- THÀNH VIÊN LIÊN DANH:

1…………………………. (năm sinh), ứng viên Chủ tịch, là thụ ủy Liên danh.

2…………………………. (năm sinh), ứng viên phó Chủ tịch Ngoại vụ.

3…………………………. (năm sinh), ứng viên phó Chủ tịch Nội vụ,

4………………………… (năm sinh), ứng viên Phó Chủ tịch Tài Chánh – Kế Hoạch

5………………………….. (năm sinh), ứng viên Tổng Thư ký

6………………………….. (năm sinh), ứng viên Thủ quỹ

B. DANH XƯNG: Danh xưng của Liên Danh là:

C. Tóm lược đường lối chủ trương của Liên Danh trong nhiệm kỳ 2022-2025