Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông báo Bổ-túc của Ủy ban Vận động và Tổ chức Bầu cử BCH CĐNVTD/VIC Nhiệm kỳ 2022-25


Ngày 27-09-2022

Thông báo Bổ túc

Ủy-ban Vận-động và Tổ-chức Bầu-cử

Ban Chấp-hành Cộng-đồng Người Việt Tự-do Victoria nhiệm-kỳ 2022-2025

Kính gửi:

 • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
 • Hội cựu Quân nhân Victoria,
 • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể,
 • Quý vị đại diện truyền thông báo chí
 • Cùng toàn thể đồng bào

Ủy ban Vận động và Tổ chức Bầu cử trân trọng cáo lỗi và đính chính cùng quý vị về hai chi tiết trong nội dung Thông báo số 10 liên hệ đến Hội đồng Cố vấn và Giám sát:

1. Về thời hạn bàn giao

Theo thông lệ quy định trong các kỳ bầu cử trước đây, cựu và tân Hội đồng Cố vấn và Giám sát sẽ bàn giao tất cả hồ sơ sổ sách trong vòng 7 ngày sau ngày bầu cử. Song kỳ bầu cử này, vì lý do bất khả kháng phải chờ thêm kết quả việc kiểm phiếu vãng lai, nên thông báo bắt buộc phải chậm lại ít ngày, gây sai chệch thời gian không thể theo hạn định. Vậy kính mong quý vị trong Hội đồng Cố vấn và Giám sát tuỳ nghi sắp xếp sao cho việc bàn giao được thực hiện trước thời hạn nhiệm kỳ của Ban chấp hành đương nhiệm chấm dứt vào ngày 02-10-2022.

2. Về danh sách quý thành viên tân Hội đồng Cố vấn và Giám sát

Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi về sự sai sót khi đánh máy đã ghi sai danh tính một vị Ủy viên trong tân Hội đồng Cố vấn và Giám sát là ông Nguyên Hoàng Nhân thay vì là ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Nay xin được đính chính như sau:

Theo kết quả bầu cử ngày 18-09-2022, tân Hội đồng Cố vấn và Giám sát nhiệm kỳ 2022-2025, gồm quý vị sau đây:

 • Ông Nguyễn Việt Long – Chủ tịch
 • Ông Trần Khánh Dư – Phó Chủ tịch
 • Ông Lý Công Thạch – Thư ký
 • Bà Hoàng Kim Ánh – Ủy viên
 • Ông Nguyễn Xuân Nghĩa – Ủy viên

Nay kính báo

 • Nguyễn Bình
 • Phạm Minh-Tâm
 • Bùi Quang Phước