Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Những gì quý vị cần biết về Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật


Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật là gì?

Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật được Chính phủ Úc thiết lập để giúp những người bị khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn và kết nối họ với các dịch vụ trong khu vực của họ.

Nó bao gồm một trang mạng, đường dây điện thoại và các kênh truyền thông xã hội để giúp kết nối người dân với những thông tin và dịch vụ dành cho người khuyết tật.

Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật được kết cấu chung quanh 10 chủ đề bao gồm:

Khi gọi đến Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật, quý vị sẽ nói chuyện với một người thật, người đó sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin rõ ràng, được kiểm chứng thực tế và họ có thể kết nối quý vị trực tiếp với các dịch vụ và những sự hỗ trợ hữu ích.

Tìm kiếm thông tin phù hợp với quý vị có thể là một thách thức, Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật là một khởi điểm trung tâm, cung cấp thông tin mà mọi người tin tưởng là có thể tiếp cận, sử dụng dễ dàng và an toàn.

Tài trợ & Phát triển

Trong chiến dịch bầu cử năm 2019, Chính Phủ Úc đã cam kết phát triển Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật. Nó đã được phát triển bằng sự tham khảo với những người khuyết tật, gia đình và người chăm sóc của họ và lĩnh vực giúp đỡ người khuyết tật. Một trang mạng thử nghiệm đã được ra mắt vào năm 2020 và được thử nghiệm để cải tiến chức năng, cải thiện sự trải nghiệm của người dùng và bảo đảm nội dung tuân thủ với những Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Mạng mới nhất.

Bộ Dịch vụ Xã hội sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm sống về sự khuyết tật và lĩnh vực giúp đỡ người khuyết tật mở rộng để bảo đảm các nhu cầu và mong đợi của họ được xem xét trong việc thiết kế dịch vụ.

Người dân có thể tiếp cận Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật bằng cách nào?

  • Viếng trang disabilitygateway.gov.au
  • Gọi số 1800 643 787 có từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8am đến 8pm AEDT/AEST.
  • Nếu quý vị cần thông tin bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, hãy gọi cho Dịch vụ Phiên dịch và Thông dịch qua số 131 450 và yêu cầu được kết nối với Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật.
  • Nếu quý vị bị điếc hoặc khiếm thính hay khiếm ngôn, hãy gọi Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia qua số 1800 555 677 và yêu cầu được kết nối với Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật.
  • Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật có sẵn trên Facebook và Twitter – @DisabilityGateway