Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Luật đại dịch Victoria được thông qua ở Thượng viện


Dự luật về đại dịch của Chính phủ Andrews đã được thông qua ở Thượng viện, mở đường cho Victoria trở thành khu vực đầu tiên ở Úc thực hiện các luật về đại dịch phù hợp.

Luật sẽ chuyển trách nhiệm tuyên bố đại dịch và ban hành lệnh y tế từ Giám đốc Y tế của tiểu bang sang cho Thủ hiến và Bộ trưởng Y tế sau khi Tình trạng Khẩn Cấp hết hạn vào ngày 15 tháng 12.

Các nghị sĩ của Thượng viện đã tranh luận về Dự luật Sửa đổi Sức khỏe và Sức khỏe Cộng đồng (Quản lý Đại dịch) 2021 trong 21 giờ từ 3 giờ chiều Thứ Ba đến trưa Thứ Tư.

Luật sau đó đã được gửi trở lại Hạ viện với những sửa đổi nhỏ và nhanh chóng được thông qua chỉ sau 7 giờ tối hôm Thứ Tư.

Dự luật đã được thông qua trong cuộc bỏ phiếu 20/18 ở Thượng viện vào khoảng 3 giờ chiều Thứ Năm. (NQ)