Làm thế nào để có được bằng chứng đã tiêm vắc-xin COVID-19

Nếu 14 tuổi trở lên, quý vị có thể xin bằng chứng đã tiêm vắc-xin COVID-19 qua mạng. Đây là một thủ tục miễn phí!

Quý vị có thể xin immunisation history statement (bản tường trình lịch sử tiêm chủng) hoặc COVID-19 digital certificate (chứng nhận tiêm chủng COVID-19 bằng điện tử) của mình sử dụng tài khoản Medicare trực tuyến của mình qua myGov.

Sau khi đã kết nối Medicare với tài khoản myGov của mình, quý vị có thể vào xem immunisation history statement (bản tường trình lịch sử tiêm chủng) của mình.

Quý vị có thể xin một bản tường trình của mình trên mạng bất cứ lúc nào.

Nếu đã tiêm chủng đầy đủ, quý vị cũng có thể xin COVID-19 digital certificate (chứng nhận tiêm chủng COVID-19 bằng điện tử).

Quý vị sẽ nhận một thư điện tử trong hòm thư myGov của mình hoặc một tin nhắn qua điện thoại lưu động khi chứng nhận đã có sẵn.

Sau khi có chứng nhận bằng điện tử, quý vị có thể lưu nó trong Apple Wallet (ví Apple) hoặc Google Pay (thanh toán Google) của mình.

Nếu không đạt điều kiện của chương trình Medicare, quý vị có thể dùng Individual Healthcare Identifiers service (dịch vụ nhận dạng cá nhân cho mục đích chăm sóc sức khỏe)  qua myGov để xin bằng chứng tiêm vắc-xin COVID-19 của mình.

Để biết thêm thông tin: