Sunday, December 10, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

HƯỚNG DẪN: Lấy chứng từ chủng ngừa COVID-19 của quý vị

Immunisation history statement ghi tình trạng chủng ngừa COVID-19 của quý vị. Cách dễ nhất để lấy tờ tường trình của quý vị là trực tuyến bằng cách sử dụng:

Làm thế nào để lấy immunisation history statement nếu quý vị hội đủ điều kiện đối với Medicare

Sử dụng myGov:

 1. Đăng nhập tài khoản myGov.
 2. Chọn dòng nối kết mau lẹ COVID-19 vaccination status.
 3. Chọn tên của quý vị, sau đó View immunisation history statement (PDF).

Sử dụng ứng dụng điện thoại di động Express Plus Medicare:

 1. Đăng nhập ứng dụng này.
 2. Chọn Immunisation history từ Services.
 3. Chọn tên của quý vị, sau đó View immunisation history statement.

Nếu không thể lấy immunisation history statement của mình trực tuyến được hoặc cần trợ giúp, quý vị hãy gọi số 1800 653 809.

Nếu không có tài khoản Medicare trực tuyến

Quý vị cần nối kết Medicare với tài khoản myGov để thiết lập tài khoản Medicare online của mình. Đăng nhập hoặc tạo tài khoản myGov của quý vị tại my.gov.au

Sau đó, quý vị có thể nối kết Medicare bằng cách sử dụng:

 • số thẻ Medicare của quý vị và thông tin trong hồ sơ Medicare của quý vị
 • mã liên kết Medicare mà chúng tôi đã cấp cho quý vị qua điện thoại hoặc tại trung tâm dịch vụ.

Để được trợ giúp nối kết Medicare với myGov, hãy truy cập servicesaustralia.gov.au/medicareguides

Cách lấy immunisation history statement trực tuyến nếu quý vị không hội đủ điều kiện đối với Medicare

Quý vị có thể sử dụng Individual Healthcare Identifiers (IHI) service để lấy immunisation history statement của mình trực tuyến thông qua tài khoản myGov của quý vị.

Quý vị cần cho chúng tôi biết chi tiết trong một trong số các giấy tờ tùy thân dưới đây để xác minh danh tính của mình:

 • hộ chiếu, kèm thị thực Úc hợp lệ của quý vị
 • bằng lái xe Úc của quý vị.

Một khi chúng tôi đã xác minh danh tính của quý vị, chúng tôi sẽ sử dụng chi tiết của quý vị để tạo ra IHI của quý vị. Chúng tôi cũng sẽ nối kết IHI service với tài khoản myGov của quý vị. Sau đó, quý vị có thể sử dụng IHI service để xem immunisation history statement của mình:

 1. Đăng nhập tài khoản myGov.
 2. Chọn dòng nối kết mau lẹ COVID-19 vaccination status.
 3. Chọn tên của quý vị, sau đó View immunisation history statement (PDF).

Muốn biết thêm thông tin

 • gọi cho Translating and Interpreting Service (TIS National) qua số 131 450 để nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị về các dịch vụ Medicare
 • truy cập servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof để biết thêm thông tin bằng tiếng Anh
 • truy cập servicesaustralia.gov.au/yourlanguage tại đây quý vị có thể đọc, nghe hoặc xem video phổ biến thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị
 • truy cập australia.gov.au để biết thông tin và lời khuyên cập nhật nhất về COVID-19
 • tới trung tâm dịch vụ.

Lưu ý: gọi đến số điện thoại bắt đầu bằng số ‘13’ bằng điện thoại nhà từ bất kỳ nơi nào trên nước Úc sẽ tính chi phí theo cước gọi cố định. Cước gọi này có thể khác với cước gọi địa phương và cũng có thể khác nhau tùy theo công ty điện thoại. Gọi đến số điện thoại bắt đầu bằng số ‘1800’ bằng điện thoại nhà thì không tốn tiền. Gọi bằng điện thoại công cộng và điện thoại di động có thể bị tính theo thời gian và cước gọi cao hơn.