Giúp đỡ và hỗ trợ an sinh tâm thần cho quý vị

Ảnh hưởng của vi rút Corona đã làm cho rất nhiều người chúng ta cảm thấy lo lắng, bị căng thẳng và cô đơn. Quý vị cũng có thể lo lắng cho gia đình và bạn bè đang ở nước ngoài.

Nếu quý vị thấy khó xoay xở với đời sống hàng ngày, xin hãy liên lạc với bác sĩ của quý vị ở địa phương, bác sĩ là người có thể hướng dẫn cho quý vị các bước có thể thực hiện.

Quý vị có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu?

Sở Thông dịch và Phiên dịch 131 450

Xin hãy gọi số này nếu quý vị cần nói chuyện với ai đó bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh. Thông dịch viên miễn phí và bảo mật có thể nối máy cho quý vị tới bất cứ số điện thoại nào dưới đây.

Vào trang mạng headtohealth.gov.au để có thông tin và tài liệu hữu ích bằng ngôn ngữ của quý vị, và để có được sự hỗ trợ chuyên nghiệp.

Cần tìm kiếm sự giúp đỡ

Cần phải nói chuyện với ai đó? Đừng đi một mình. Vui lòng liên lạc để được giúp đỡ.

• Lifeline: 13 11 14 hoặc lifeline.org.au

• Beyond Blue: 1300 22 4636 hoặc beyondblue.org.au

• Dịch vụ hỗ trợ Coronavirus của Beyond Blue: 1800 512 348 hoặc coronavirus.beyondblue.org.au

• Đường dây trợ giúp trẻ em: 1800 55 1800 hoặc kidshelpline.com.au

• Headspace: 1800 650 890 hoặc headspace.org.au