CENSUS: Vẫn chưa trễ hạn để điền tờ Kiểm Tra Dân Số của quý vị

Đêm Kiểm Tra Dân Số là ngày thứ Ba 10 tháng Tám, nhưng vẫn chưa trễ để tham gia.

Andrew Henderson, Giám Đốc Điều Hành và Phát Ngôn Viên Quốc Gia của cuộc Kiểm Tra Dân Số nói là người dân vẫn còn thời gian để điền tờ Kiểm Tra Dân Số  của họ.

“Chúng tôi muốn bảo đảm rằng tất cả mọi người đều được tính trong cuộc Kiểm Tra Dân Số. Mỗi hộ gia đình đã được gửi những hướng dẫn để giúp họ hoàn tất.

“Điền tờ Kiểm Tra Dân Số là bắt buộc* đối với mọi người ở trong nước Úc vào đêm Kiểm Tra Dân Số.

“Dữ liệu Kiểm Tra Dân Số đem lại lợi ích cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng. Có những con số chính xác có nghĩa là các dịch vụ phù hợp có thể được lên kế hoạch và cung cấp cho cộng đồng của quý vị.

“Nếu quý vị chưa điền tờ Kiểm Tra Dân Số  của mình thì không cần phải lo lắng. Quý vị vẫn có thể làm điều đó trực tuyến, bằng đơn giấy hoặc với sự giúp đỡ của chúng tôi.

“Nếu quý vị không tìm được lá thư của mình, hãy truy cập www.census.abs.gov.au hoặc gọi 1800 512 441.  Quý vị có thể xin một số Kiểm Tra Dân Số và điền trực tuyến, hoặc yêu cầu gởi một mẫu đơn giấy cho quý vị.

“Nếu chúng tôi không được quý vị liên lạc sớm, quý vị sẽ nhận được một lá thư nhắc nhở hoặc được một nhân viên Kiểm Tra Dân Số đến viếng.”

Có nhiều sự lựa chọn về loại hỗ trợ bằng ngôn ngữ cộng đồng dành cho người dân.

Nếu cần nói chuyện với một người bằng tiếng Việt, quý vị có thể gọi cho Dịch vụ Thông Phiên Dịch miễn phí (TIS National) ở số 131 450. TIS National có thể cung cấp thông tin về các câu hỏi của cuộc Kiểm Tra Dân Số và những điều cần xem xét khi trả lời chúng.

Những buổi hướng dẫn điền đơn và thông tin đang được tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau, bao gồm tại các thư viện và trung tâm cộng đồng. Một bản đồ tương tác với các địa điểm về sự giúp đỡ trực diện có trên trang mạng Kiểm Tra Dân Số tại www.census.abs.gov.au/find-us.

Cũng có những buổi trực tuyến dành cho người đang ở các khu vực bị phong toả hoặc những người không thể đi đến một trong các địa điểm của chúng tôi. Những buổi này có trên trang Census website và kênh ABS YouTube channel.

*Hãy xem Bản Tuyên bố về Quyền Riêng tư của cuộc Kiểm Tra Dân Số 2021 để có thêm thông tin.