Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

CĐNVTD/VIC chấm dứt mọi trách nhiệm với công ty Viện Bảo Tàng


THÔNG BÁO

V/v: Cộng đồng chấm dứt mọi trách nhiệm với công ty Viện Bảo Tàng

Melbourne, ngày 1 tháng 9 năm 2023

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Công ty Viện Bảo Tàng đã được Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-19 thành lập nhằm mục đích quản trị Dự Án Xây Dựng Trung Tâm Văn Hóa Việt Úc và Bảo Tàng.

Công ty này độc lập về mặt pháp lý với Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria.

Theo sự cố vấn của công ty luật, Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2022-25 vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới với các Ban Chấp Hành tiền nhiệm về một số mặt. Công ty luật đề nghị Cộng Đồng bổ nhiệm một thành viên vào Ban Quản Trị để công ty Viện Bảo Tàng được điều hành theo đúng mục đích và mục tiêu của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria, bao gồm việc thương lượng để lấy lại Dự Án này.

Ban Chấp Hành chúng tôi đã họp nội bộ ngày 13/5/2023, sang ngày 27/5/2023 đã họp với Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát về việc bổ nhiệm luật sư Nguyễn Tân Hải vào

Ban Quản Trị Công ty Viện Bảo Tàng. Ngày 29/5/2023 đã chính thức gởi điện thư thông báo việc bổ nhiệm nói trên đến ông Bruce Mildenhall, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty.

Đã hơn 3 tháng, chúng tôi không hề nhận được trả lời từ ông Bruce Mildenhall. Ngày 31/8/2023, Ban Chấp Hành đã họp quyết định kể từ ngày ra Thông Báo này Cộng Đồng sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với công ty Viện Bảo Tàng. Cùng lúc chúng tôi thâu hồi quyết định bổ nhiệm luật sư Nguyễn Tân Hải vào Ban Quản Trị Công ty này.

Trong Đại Hội Thường Niên 2023 sắp tới chúng tôi sẽ xin ý kiến của đồng hương về Chương 6 Nội Quy 2019.

Trân trọng kính báo,

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch