Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

1/3 Người dân Victoria đã bỏ phiếu trước cuộc bầu cử 26/11 này


Ủy ban Bầu cử Victoria (VEC) cho biết hơn 1.56 triệu người dân Victoria đã bỏ phiếu trước cuộc Bầu cử Tiểu bang vào Thứ Bảy 26/11 này.

Con số đó bao gồm 1.37 triệu phiếu bầu tại các trung tâm bỏ phiếu sớm và 198,295 phiếu bầu qua đường bưu điện.

Có 4.39 triệu người dân Victoria đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này.

Một lưu ý khác, là bạn có thể biết rằng chúng ta đang tiến gần đến ngày bầu cử vì tài khoản Twitter của VEC đã xuất bản ngày càng nhiều (có lẽ là để khuyến khích những người trẻ tuổi ra ngoài và bỏ phiếu). (NQ)