VMA: Mother’s Day 2021—By Mum’s side

Present Mum with a meaningful, precious and long lasting gift:

“A Brick To Build the Vietnamese Museum Australia”

Nhớ Ơn Mẹ

“Hãy cùng nhau xây dựng Viện Bảo Tàng dâng Mẹ”

Online Streaming Presentation

Chương trình gây quỹ xây dựng Viện Bảo Tàng Buổi văn nghệ trực tuyến

Sunday 16/05/2021 at 3.00pm

Ngày Chủ Nhật 16/05/2021 vào lúc 3.00 giờ chiều AEST

via – https://www.vbtlive.org.au

https://www.vietnamesemuseum.com.au

For more information, please contact Phong Nguyen 0411 756 552