Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC: Chương trình Hỗ trợ Thuê Cửa tiệm Thương mại được mở rộng


Chính phủ Victoria sẽ mở rộng Chương trình Hỗ trợ Thuê Cửa tiệm Thương mại (CTRS), cung cấp các biện pháp bảo vệ và giảm tiền thuê cho những người thuê cửa tiệm thương mại và chủ cửa tiệm đang gặp khó khăn trong làn sóng đại dịch mới nhất.

CTRSH được tạo ra vào năm 2020 và được giới thiệu lại vào tháng 7 năm 2021 để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương trình này sẽ được kéo dài đến ngày 15 tháng 3 năm 2022 để cung cấp thêm hỗ trợ tài chính và bảo đảm cho hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ trên toàn tiểu bang.

Chương trình mở rộng sẽ dành cho các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ $10 triệu đôla trở xuống và đã bị sụt giảm doanh thu ít nhất 30% do COVID-19.

Chủ cửa tiệm sẽ được yêu cầu tiếp tục giảm tiền thuê theo tỷ lệ phù hợp với việc giảm doanh thu. Ví dụ, một doanh nghiệp có doanh thu 40% mức trước đại dịch chỉ có thể bị tính 40% tiền thuê.

Trong số dư, ít nhất một nửa sẽ được miễn, phần còn lại sẽ được hoãn lại. Tình trạng đóng băng tăng tiền thuê cửa tiệm sẽ tiếp tục.

Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ Victoria (VSBC) sẽ tiếp tục hỗ trợ hòa giải cho người thuê cửa tiệm và chủ cửa tiệm nếu hai bên không thể đạt được một thỏa thuận thỏa đáng.

Lệnh cấm trục xuất sẽ tiếp tục. Chủ cửa tiệm sẽ không thể “khóa” hoặc đuổi người thuê cửa tiệm nếu không tiến hành hòa giải thông qua VSBC.

Các quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 16 tháng 1 năm 2022. Người thuê và chủ cửa tiệm phải tuân thủ các điều kiện trong thỏa thuận hiện có của họ. Các doanh nghiệp nhỏ và gia đình đã có thời gian trì hoãn sẽ có nhiều thời gian hơn để hoàn trả do việc gia hạn này.

Nhiều chủ cửa tiệm cho thuê thương mại đã ủng hộ người dân Victoria bằng cách giảm tiền thuê cửa tiệm cho những người thuê cửa tiệm thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp đủ điều kiện thông qua việc giảm giao dịch do COVID-19.

Các chủ cửa tiệm thương mại đủ điều kiện đã hỗ trợ tiền thuê cửa tiệm cho người thuê cửa tiệm của họ đã nhận được hỗ trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ Chủ cửa tiệm Thương mại trị giá $20 triệu đôla. Họ sẽ tiếp tục làm như vậy trong khi người thuê cửa tiệm của họ đủ điều kiện cho chương trình.

Chi tiết đầy đủ của chương trình bao gồm tính đủ điều kiện sẽ được công bố trên trang mạng của VSBC. Người thuê cửa tiệm và chủ cửa tiệm có thể liên hệ với VSBC để biết thêm thông tin qua số 13 87 22 hoặc truy cập vsbc.vic.gov.au. (NQ)